Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

Konkurs plastyczny - Uzależnienia niszczą marzenia

Zapraszamy do udziału w regionalnym konkursie plastycznym „Uzależnienia niszczą marzenia”

 • Zapraszamy uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Powiatów: Wadowice, Oświęcim, Myślenice i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim do wykonania prac plastycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.
 • Na prace czekamy do 30 października 2017 w biurze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnoprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 1 listopada 2017.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a ich prace plastyczne zostaną wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2018. Wszystkie szkoły i placówki, które wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania i kalendarze. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej www.dacszanse.pl.


Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach.

 2. Tematyka prac konkursowych dotyczy przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.

 3. Konkurs jest organizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 4. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Powiatów: Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Myślenice w województwie małopolskim. Przewidziano następujące kategorie:

  1. szkoła podstawowa – klasa V,

  2. szkoła podstawowa – klasa VI,

  3. szkoła podstawowa – klasa VII,

  4. gimnazjum – klasa II,

  5. gimnazjum – klasa III.

 5. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką (np. ołówkiem, kredkami, farbami, pastelami, wyklejanki) wcześniej nieopublikowanymi. Wymagany format prac to A4 lub A3. Każdy z uczestników konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

 6. Każdy uczestnik konkursu powinien nakleić na jej odwrocie wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Prace nie oznaczone, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 7. Miejsce i termin składania prac: 30 października 2017 w biurze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnoprawnych „Dać Szansę” (34-100 Wadowice, os. XX lecia 1). Uczniowie mogą składać prace indywidualnie lub poprzez szkołę/ placówkę – osobiście i za pośrednictwem poczty. Liczy się data wpływu do biura Stowarzyszenia, a nie data stempla pocztowego. Każda praca powinna być opatrzona formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

 8. Rozstrzygnięcia konkursu dokona po 1 listopada 2017 komisja konkursowa, w której skład wejdą: pedagog, 2 artystów plastyków oraz 2 przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wadowicach. Kryteriami oceny prac będą: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. Nie będą oceniane prace anonimowe (niepodpisane), niezgodne z tematyką konkursu, nieformatowe, wykonane grupowo (przez więcej niż 1 uczestnika).

 9. Prace zostaną nagrodzone w 5 kategoriach. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.dacszanse.pl niezwłocznie po ich ogłoszeniu.

 10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, a ich prace plastyczne zostaną wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2018 (kalendarz ścienny trójdzielny oraz małe kalendarzyki kieszonkowe). Kalendarze otrzymają wszystkie szkoły biorące udział w konkursie. Nagrody i kalendarze zostaną wysłane na adresy szkół/ placówek podanych w formularzach zgłoszeniowych prac.

 11. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej www.dacszanse.pl, na publikację pracy w wybranych przez organizatora internetowych portalach informacyjnych, na jej przekazanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego oraz na wykorzystanie w projektach kalendarzy na rok 2018. Prace konkursowe nie będą odsyłane. Jest możliwy ich osobisty odbiór w biurze Stowarzyszenia „Dać Szansę” po rozstrzygnięciu konkursu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 r.

 12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.Dokumentacja konkursowa do pobrania:

2017 ogłoszenie o konkursie.pdf

2017 regulamin.pdf

2017 załacznik nr 1 do regulaminu.pdfKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego