Aktualności i wydarzenia

Z życia stowarzyszenia Dać Szansę w Wadowicach

Regionalny konkurs plastyczny - Jak unikać uzależnień

 Zapraszamy do udziału w regionalnym konkursie plastycznymJak unikać uzależnień”

Zapraszamy uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Powiatów: Wadowice, Oświęcim, Myślenice i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim do wykonania prac plastycznych o tematyce przeciwdziałania piciu ryzykownemu i szkodliwemu, uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym uzależnień behawioralnych, zagrożeń HIV/AIDS/HCV.

Na prace czekamy do 28 października 2018 w biurze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnoprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  31 października 2018.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a ich prace plastyczne zostaną wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2019. Wszystkie szkoły i placówki, które wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania i kalendarze. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej www.dacszanse.pl.

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

ogłoszenie o konkursie 2018.pdf

regulamin konkursu 2018.pdf

załacznik 1 do regulamimu 2018.pdf„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.”


Kontakt z organizatorem konkursu:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach

os. XX-lecia 1, 34-100 Wadowice

telefon: (33) 873 18 87, 695-727-833

e mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl

www.dacszanse.pl
Regulamin konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach.
 2. Tematyka prac konkursowych dotyczy przeciwdziałania piciu ryzykownemu i szkodliwemu, uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym uzależnień behawioralnych, zagrożeń HIV/AIDS/HCV.
 3. Konkurs jest organizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
 4. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Powiatów: Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Myślenice w województwie małopolskim. Przewidziano następujące kategorie: szkoła podstawowa – klasa V, szkoła podstawowa – klasa VI, szkoła podstawowa – klasa VII, szkoła podstawowa – klasa VIII, gimnazjum – klasa III.
 5. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką (np. ołówkiem, kredkami, farbami, pastelami, wyklejanki) wcześniej nieopublikowanymi. Wymagany format prac to A4 lub A3. Każdy z uczestników konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien nakleić na jej odwrocie wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Prace nie oznaczone, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Miejsce i termin składania prac: 28 października 2018 w biurze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnoprawnych „Dać Szansę” (34-100 Wadowice, os. XX lecia 1). Uczniowie mogą składać prace indywidualnie lub poprzez szkołę/ placówkę – osobiście i za pośrednictwem poczty. Liczy się data wpływu do biura Stowarzyszenia, a nie data stempla pocztowego. Każda praca powinna być opatrzona formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 8. Rozstrzygnięcia konkursu dokona  do 31  października 2018  komisja konkursowa, w której skład wejdą: specjalista zdrowia publicznego, pedagog, artysta plastyk oraz 2 przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wadowicach. Kryteriami oceny prac będą: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. Nie będą oceniane prace anonimowe (niepodpisane), niezgodne z tematyką konkursu, nieformatowe, wykonane grupowo (przez więcej niż 1 uczestnika).
 9. Prace zostaną nagrodzone w 5 kategoriach. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.dacszanse.pl niezwłocznie po ich ogłoszeniu.
 10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, a ich prace plastyczne zostaną wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2019 (kalendarz ścienny trójdzielny oraz małe kalendarzyki kieszonkowe). Kalendarze otrzymają wszystkie szkoły biorące udział w konkursie. Nagrody i kalendarze zostaną wysłane na adresy szkół/ placówek podanych w formularzach zgłoszeniowych prac.
 11. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej www.dacszanse.pl, na publikację pracy w wybranych przez organizatora internetowych portalach informacyjnych, na jej przekazanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego oraz na wykorzystanie w projektach kalendarzy na rok 2019. Prace konkursowe nie będą odsyłane. Jest możliwy ich osobisty odbiór w biurze Stowarzyszenia „Dać Szansę” po rozstrzygnięciu konkursu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
 12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach z siedzibą: 34-100 Wadowice, os. XX lecia 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
 2. Dane kontaktowe Administratora: stowarzyszenie@dacszanse.pl, tel. 33 873 18 87.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu relacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu „Jak unikać uzależnień”. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest art.6 ust.1 RODO.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu „Jak unikać uzależnień”.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie plastycznym „Jak unikać uzależnień”.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żądanie to zostanie spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji i kontroli projektu „Jak unikać uzależnień”, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego