Zajęcia psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczne

Zajęcia prowadzone są w salach przy ul. Sienkiewicza 40, XX-lecia 19/1 oraz na ul. Batorego 22 w Wadowicach.

Zajęcia psychologiczno-pedaogiczno-logopedyczne:

Ponieważ warunkiem skutecznej i efektywnej terapii jest jej kompleksowość, Stowarzyszenie dba o to, by cały czas uzupełniać bazę potrzebnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć.

Ogromnie ważna jest praca z psychologiem, pedagogiem, logopedą.

Istotą pracy z psychologiem jest udzielanie wsparcia psychicznego dziecku o obniżonej sprawności umysłowej. Zajęcia w formie indywidualnych spotkań prowadzi doświadczony psycholog. Mają one na celu:
 - rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dzieci
  niepełnosprawnych,
- prowadzenie obserwacji w zakresie całościowo rozumianego
  funkcjonowania dzieci,
- opracowanie i realizacja indywidualnych  planów
  terapeutyczno-rozwojowych,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych,
- propagowanie nowych metod pracy,
- wspomaganie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
  podczas zajęć grupowych.
 
Podstawą do rozpoczęcia terapii psychologicznej jest opinia dziecka z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne z dzieckiem prowadzi pedagog specjalny. Mają one formę rewalidacyjno-wychowawczą i są adresowane do dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Obejmują takie obszary rozwoju dziecka jak:
- nauka komunikowania się z otoczeniem,
- rozwijanie sprawności ruchowych i psychoruchowych (duża i mała motoryka),
- kształtowanie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała,
- umożliwienie osiągnięcia optymalnej samodzielności w podstawowych
  sferach życia codziennego,
- rozwój zainteresowania otoczeniem, 
- nauka życia  w grupie.
Pedagog opracowuje indywidualny program pracy, dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka. Takie działanie zapewnia podopiecznemu osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu rozwoju, a także rozwijanie jego naturalnych umiejętności i pasji.
Zajęcia pedagogiczne mają formę spotkań indywidualnych lub grupowych. Pedagodzy wykorzystują różnorodne metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, m. in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu, Poranny Krąg, arteterapię.

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z logopedą mają na celu kształtowanie prawidłowej mowy, która została zaburzona w wyniku niepełnosprawności, choroby lub działania innych czynników. Mają formę indywidualnych zajęć specjalisty z dzieckiem. Program oraz przebieg zajęć ustala logopeda w oparciu o dostępne materiały i pomoce. Indywidualne wsparcie jest dostosowane do dziecka i jego aktualnych możliwości rozwoju.
 Główne cele zajęć logopedycznych to:
- kształtowanie prawidłowej mowy czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
- doskonalenie mowy już ukształtowanej,
- usuwanie wad mowy, 
- nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, 
- usuwanie zaburzeń głosu, 
- usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu. 
 
Częstotliwość spotkań jest ustalana przez logopedów, w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych dzieci.

Infoterapia

Dodatkowym elementem terapii pedagogicznej jest infoterapia. Terapia informacyjna jest prowadzona z wykorzystaniem komputera wyposażonego w specjalną klawiaturę edukacyjną oraz multimedialne programy edukacyjne. Główne cele infoterapii to:
 - kształtowanie umiejętności percepcyjno-motorycznych: ćwiczenie umiejętności posługiwania się myszką w różnych grach edukacyjnych, programach rysunkowych,

- kształtowanie umiejętności percepcyjnych słuchowych oraz wzrokowych: kształtowanie oraz utrwalanie prawidłowej wymowy, wspomaganie procesu uczenia się czytania, koordynowanie zaburzeń głosu, terapia w zakresie szczególnych trudności w pisaniu i czytaniu,

- kształtowanie umiejętności intelektualnych:  zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, pomoc w rozwijaniu różnych uzdolnień, eliminacja zaburzeń w rozwoju intelektualnym, wspomaganie w procesie uczenia się, dzięki specjalnym programom, np. wspomagającymi naukę czytania różnymi metodami oraz rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów, schematów, rysunków,

- działanie o charakterze psychoterapeutycznym: ćwiczenie koncentracji uwagi, działanie uspakajające oraz aktywizujące do nauki, zachęcanie do nauki oraz do rozszerzenia swojej wiedzy, rozwijanie odpowiednich postaw oraz przeciwdziałanie trudnościom w nauce.
Dzieci dzięki programom edukacyjnym uczą się poznawać otaczający świat, zdobywają wiedzę o życiu codziennym, poznają tajniki ortografii, uczą się liczyć i odnajdywać trudne hasła – a także wykorzystywać szeroko dziś dostępne techniki cyfrowe w wartościowy sposób.Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego