Czym jest wolontariat?

Centrum wolontariatu podaje definicję, iż wolontariat jest to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontarystycznej, w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.

Podstawowym dokumentem regulującym aspekty prawne wolontariatu w Polsce jest „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.


Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to człowiek, który dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc, angażuje się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Praca wolontariuszy ma różny charakter, ale głównym celem ludzi podejmujących ta farmę aktywności jest zmiana na lepsze otaczającej  ich rzeczywistości. Z czego wynika chęć zostania wolontariuszem? Najczęściej jest to chęć bycia przydatnym i potrzebnym, z przekonania, że trzeba pomagać innym oraz, że warto jest współdziałać z innymi osobami. Chcą oni zrobić coś, co sprawi, że świat stanie się choć odrobinę lepszy i nie chcą obojętnie przechodzić obok ważnych problemów i kwestii społecznych.

Kto może być wolontariuszem?

osoby dorosłe-uczniowie powyżej 18 roku życia, studenci, pracujący czynnie zawodowo, emeryci, renciści (o ile pozwala na to ich stan zdrowia)

małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.

osoby bezrobotne –wykonywanie przez nie świadczeń nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku;

 cudzoziemcy – świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszami;

Decydując się na wolontariat ważne jest, wyznawanie pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontarystycznego, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.


Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat to niezapomniana przygoda, poszukiwanie własnych zainteresować i pasji. Wartością każdego wolontariatu jest wzbogacanie życia o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. To także szkoła zarządzania swoim czasem (także wolnym) i okazja do aktywnej walki z uprzedzeniami i stereotypami, jeśli w pracy wolontariackiej przyjdzie się zaangażować w pomoc osobom wykluczonym społecznie. Jest wiele form wolontariatu, w które młody człowiek może się zaangażować. Współczesny świat jest czasem ciągłych zmian. Bycie wolontariuszem do tych zmian przygotowuje. Angażując się w wolontariat młodzi ludzie zdobywają cenne doświadczenie, również te zawodowe. Każdy wolontariusz pracuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że angażując się w pomaganie innym nie otrzymuje się nic w zamian. Wolontariusze otrzymują: satysfakcję, poczucie sensu, podwyższają swoją samoocenę, uczą się nowych rzeczy.


Jak zostać wolontariuszem w Stowarzyszeniu „Dać Szansę”

KROK 1: Postaw sobie pytanie, jaka forma wolontariatu Cię interesuje?

 Jest to najważniejsze pytanie jakie musisz sobie zadać na początku swojej przygody z wolontariatem. Twoja praca w Stowarzyszeniu nie może być dla ciebie ciężarem czy też przykrym obowiązkiem. Inicjatywa musi wyjść od ciebie.

 Kolejne pytania które pomogą ci w wyborze swoich działań:

Z kim łatwiej nawiązujesz kontakty (czy są to dzieci, młodzież, a może interesuje cię tylko praca indywidualna)?

Co chcesz robić jako wolontariusz ?

 Jak dużo czasu możesz poświęcić? Czy możesz działać w systemie ciągłym i regularnym, czy bardziej doraźnie?

Co potrafisz robić, jakie masz umiejętności którymi chciałbyś się wykazać lub wiedzę którą chciałbyś się podzielić?

 Czego chcesz się nauczyć, jakie nowe doświadczenia przyniosły by ci radość ich zdobywania?

Pamiętaj: liczą się przede wszystkim chęci!


KROK 2: Podpisanie porozumienia i wypełnienie ankiety.

Jeśli zdecydujesz się wykonywać świadczenie na rzecz Stowarzyszenia „Dać Szansę”, będziesz musiał zawrzeć umowę cywilnoprawną, zwaną w ustawie porozumieniem.  Tylko na podstawie tej umowy można wykonywać w naszej organizacji świadczenia w formie wolontariatu.


KROK 3: Praca jako wolontariusz.

Zaczynając pracę jako wolontariusz , tak aby obie strony były zadowolone ze współpracy  musisz zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego