Radosna aktywność - Gmina Spytkowice

Radosna aktywność - Gmina Spytkowice

Tytuł projektu: Radosna aktywność

Projekt dofinansowany przez: Gminę Spytkowice

Okres realizacji: od 1 czerwca  2014 do 31 grudnia 2014

Wysokość dotacji: 3 000 zł

Opis projektu:

W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny oraz zostaną zorganizowane i przeprowadzone zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które zamieszkują tereny Gminy Spytkowice.

Projekt zakłada wykorzystanie zakupionego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego przez specjalistów: rehabilitanta i instruktora do zajęć dla BO. Zorganizowanie i przeprowadzenie systematycznych form wsparcia dla BO przyczyni się do ogólnego rozwoju psychofizycznego, niwelowania uzależnień i patologii społecznych, rozwoju aktywności sportowej, umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, aktywizacji społecznej osób z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Udało się zrealizować założone cele. Zakupiono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz zorganizowano zajęcia ruchowo - rehabilitacyjne dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o trudnej sytuacji materialnej zamieszkujących tereny Gminy Spytkowice.

Zakupiony specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny został wykorzystany na zajęciach rehabilitacyjnych dla 10 BO. Zajęcia wpłynęły na rozwój społeczny oraz usprawnienie zaburzonych czynności życiowych beneficjentów ostatecznych. U dzieci, które wzięły udział w zajęciach inicjowano i stymulowano aktywność fizyczną, systematyczne formy terapeutyczne umożliwiły im lepszy start, podniósł się u nich poziom samooceny oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań, poprawiła się ich kondycja fizyczna oraz zagospodarowaniu uległ ich czas wolny. Zajęcia aktywizowały społecznie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.

Na potrzeby projektu zatrudniono 2 specjalistów (rehabilitanta i  instruktora). Podczas realizacji zadania promowano systematyczną aktywność fizyczną, wpływającą na prozdrowotne, społeczne oraz edukacyjne i profilaktyczne  aspekty życia beneficjentów projektu.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego