Sprawniej znaczy samodzielniej

Sprawniej znaczy samodzielniej - kompleksowa terapia osób niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia Dać Szansę - PFRON


Projekt dofinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji:
I etap zadania: 1 stycznia 2012 r. - 31 marca 2013 r.
II etap zadania: 1 kwietnia 2013 r. - 31 marca 2014 r.
III etap zadania: 1 kwietnia 2014 r. – 31 marca 2014 r. (obecnie realizowany)
1 stycznia 2012 r. - 31 marca 2015 r. (projekt trzyletni)

W dniu 31.03.2014 r. zakończyły się działania projektowe w ramach II etapu zadania (01.01.2013 r. – 31.03.2014 r.) Łącznie w tym okresie zorganizowano 11 673 godzin zegarowych zajęć usprawniających dla 180 dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”. Od dnia 01.04.2014 r. zaczęły się zajęcia z dziećmi w ramach trzeciego etapu zadania. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje odnoście realizowanego projektu:

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej pomocy rewalidacyjnej umożliwiającej przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych. Poprzez wparcie psychologów beneficjenci nauczą się lepiej funkcjonować w społeczeństwie, artykułować swoje emocje. Wsparcie logopedów da im możliwość lepszego komunikowania się, pomoc rehabilitantów pozwoli przezwyciężyć bariery ciała, pozwalając na choćby częściowe usamodzielnienie się. Pedagodzy zadbają o wyrobienie u beneficjentów nawyków lepszego poznawania otaczającego świata, większej świadomości otaczających nas rzeczy i wpłyną na umiejętność integracji ze społeczeństwem. Stowarzyszenie poprzez realizację projektu pragnie zapewnić zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie dla beneficjentów projektu, dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 0-18 lat zamieszkujących jeden z terenów powiatów wadowickiego, oświęcimskiego lub suskiego. W ramach projektu zorganizowane są kompleksowe zajęcia specjalistyczne w tym: 

·  Rehabilitacja, w tym kinezyterapia z elementami fizykoterapii oraz integracja sensoryczna

Celem terapii jest poprawa ko ordynacji BO w zakresie ruchowo – czuciowo – słuchowej, poprawa zdolności odczuwania własnego ciała oraz orientacji w czasie i przestrzeni, korygowanie wad postawy oraz normalizacja napięcia mięśniowego.

· Zajęcia logopedyczne

Logopedzi pracują z dziećmi dwoma metodami: symultaniczno – sekwencyjną oraz Manualnym Torowaniem Głosek. Celem zajęć logopedycznych jest kształtowanie i doskonalenie prawidłowej mowy, usuwanie wad mowy, nauczanie mowy, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.
· Konsultacje psychologiczne
Celem spotkań z psychologiem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

· Zajęcia pedagogiczne w tym indywidualna praca z pedagogiem, infoterapia oraz zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Terapia ma na celu między innymi budowanie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, rozwijanie spontaniczności, pomysłowości, pewności siebie, rozwijanie sprawności ruchowych i psychoruchowych w obszarze dużej i małej motoryki. Terapia w Sali Doświadczania Świata wpływa na wszechstronny rozwój stymulując następujące bodźce: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe, równowagi.

· Grupowe zajęcia pedagogiczne w tym arteterapia,

Celem zajęć jest rozwijanie możliwości dzieci w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności, budowanie u dzieci pewności siebie, swobody w kontaktach interpersonalnych. Arteterapia jest szczególnie użyteczna dla dzieci, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.
Projekt przewiduje działanie ciągłe, wieloletnie, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej - beneficjentów ostatecznych projektu. Wsparciem projektowym zostało objętych już łącznie 208 beneficjentów ostatecznych, podopiecznych Stowarzyszenia "Dać Szansę" (okres 01.01.2012 r. – 31.03.2014 r.) Stowarzyszenie tym projektem po raz pierwszy zagwarantuje wsparcie terapeutyczne na tak szeroką skalę, w realizację projektu zostaną zaangażowani niemal wszyscy specjaliści dotychczas współpracujący ze Stowarzyszeniem. Realizacja projektu nastawiona jest na globalne podejście do problemu niepełnosprawności, co przyniesie szczególnie owocne rezultaty w przypadku osób z niepełnosprawnością sprzężoną, których coraz więcej zgłasza się do Stowarzyszenia.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego