Wśród ludzi nigdy się nie nudzi - Gmina Wadowice

Wśród ludzi nigdy się nie nudzi - Gmina Wadowice

Tytuł projektu: Wśród ludzi nigdy się nie nudzi

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: od 15 lutego 2014 do 31grudnia 2014

Wysokość dotacji: 8000 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie 20 dzieci (niepełnosprawnych i ich rodzeństwa) z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym zamieszkujących Gminę Wadowice poprzez organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych z pedagogami i psychologiem w 2014 roku.

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie beneficjentom projektu poczucia bezpieczeństwa i przynależności
 • kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych beneficjentów
 • umożliwienie beneficjentom projektu sprawdzenia siebie w różnych rolach społecznych
 • ułatwienie beneficjentom projektu nawiązywania relacji z rówieśnikami
 • ułatwienie beneficjentom projektu radzenia sobie z problemami emocjonalnymi
 • ułatwienie beneficjentom projektu rozwiązywania problemów w nauce

Przewidziano organizację zajęć z pedagogami i z psychologiem oraz wycieczkę integracyjną. Zajęcia będą miały formę spotkań indywidualnych z pedagogiem i psychologiem oraz grupowych zajęć pedagogicznych.

Na zajęciach indywidualnych specjaliści będą pracować z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi i indywidualnej terapii. Na zajęciach grupowych beneficjenci projektu będą uczyć się współdziałania i rozwijać kontakty interpersonalne.


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Udało się zrealizować założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu.

Osiągnięto cel główny projektu: w 2014 roku udzielono wsparcia dzieciom (niepełnosprawnym i ich rodzeństwu) z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących Gminę Wadowice poprzez organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczo-uspołeczniających. Udzielono pomocy 29 dzieciom niepełnoprawnym. Wzięły one udział w zajęciach pedagogicznych, w spotkaniach z psychologiem oraz w wycieczce edukacyjnej do Krakowa. Dodatkowo, z projektu skorzystało (w ramach wycieczki) 13 rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

Zrealizowano cele szczegółowe:

 • zapewniono beneficjentom projektu poczucie bezpieczeństwa i przynależności
 • u beneficjentów kształtowano prawidłowe relacje interpersonalne
 • beneficjentom projektu umożliwiono sprawdzenie siebie w różnych rolach społecznych
 • beneficjentom projektu ułatwiono nawiązywanie relacji z rówieśnikami
 • beneficjentom projektu ułatwiono radzenie sobie z problemami emocjonalnymi
 • beneficjentom projektu ułatwiono rozwiązywanie problemów w nauce

Działania projektu nawiązywały do „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wadowice”. 

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego