Zacznijmy wcześniej - PFRON

Zacznijmy wcześniej - PFRON

Tytuł projektu: Zacznijmy wcześniej

Projekt dofinansowany przez: PFRON

Okres realizacji: 16 czerwca 2014 roku do 15 listopada 2014 roku

Wysokość dotacji: 15 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Główny cel zadania to usprawnienie i usamodzielnienie dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z terenu Powiatu Wadowickiego w okresie od 16 czerwca 2014 do 15 listopada 2014 dzięki organizacji kompleksowych działań z zakresu rehabilitacji społecznej. Będą to zajęcia rehabilitacyjne, z integracji sensorycznej, pedagogiczne, logopedyczne oraz psychologiczne.
Podsumowanie projektu

Zrealizowano założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu i harmonogramu.

W projekcie wzięło udział 43 dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Wadowice nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

Na potrzeby realizacji zadania zaangażowano: 1 rehabilitanta, 1 terapeutę SI, 1 logopedę, 1 psychologa, 1 pedagoga, 1 koordynatora, 1 osoby sprzątającej, 1 księgowego.

Zrealizowano 440 h wsparcia dla beneficjentów w postaci: 100 h zajęć rehabilitacyjnych, 50 h zajęć z integracji sensorycznej, 100 h zajęć pedagogicznych, 90 h zajęć logopedycznych, 100 h zajęć psychologicznych.

Dzięki realizacji projektu uzupełniono działania systemu wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Powiatu Wadowickiego. U beneficjentów: poprawiła się sprawność w zakresie samoobsługi, poprawiła się sprawność  ruchowa,  poprawiła się dojrzałość poznawcza i emocjonalna, wzmocniła się wiara we własne możliwości. Ponadto: zwiększył się stopień gotowości beneficjentów do przebywania w nowym środowisku oraz stopień przygotowania beneficjentów do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego