Słony smak przygody

Słony smak przygody - Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Tytuł projektu: Słony smak przygody

Projekt dofinansowany przez: Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego

Okres realizacji: 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

Wysokość dotacji: 9 400 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej Stowarzyszenia "Dać Szansę" dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w wieku 2 - 8 lat o nowatorskie zajęcia tematyczne z wykorzystaniem soli i jej pozytywnego wpływu na zdrowie.

Poprzez realizację projektu, chcielibyśmy:

1. poprawić dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

2. przetestować w praktyce nowe metody i pomoce edukacyjne dla dzieci (wyprawy do groty solnej, zajęcia pedagogiczne z wykorzystaniem soli), które trwale wzbogacą naszą ofertę wsparcia dla najmłodszych,

2. przetestować w praktyce czynne angażowanie rodziców w procesie realizacji projektu,

3. przetestować w praktyce wspólną realizację projektów z wadowicką niepubliczną poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Dodatkowo, chcielibyśmy zwrócić uwagę opinii publicznej i społeczności lokalnej na pozytywny wpływ na zdrowie soli - naszego małopolskiego bogactwa oraz przybliżyć wszystkim ideę i działalność Fundacji BGK.


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Osiągnięte rezultaty projektu:

 • Rozpowszechniono informację o projekcie wśród społeczności lokalnej.
 • Poprawiono dostęp do opieki oferowanej przez Stowarzyszenie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Urozmaicono bezpłatną opiekę oferowaną dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez Stowarzyszenie.
 • Zapewniono kadrową obsługę projektu.
 • Nawiązano trwałe partnerstwo w działaniach na rzecz dzieci w środowisko lokalnym.
 • Podniesiono jakość zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Dzieci biorące udział w projekcie otwarły się na nowe doświadczenia i zwiększyły pewność siebie.
 • Wprowadzono pilotażowe rozwiązanie angażujące rodziców i opiekunów dzieci jako wolontariuszy wspierających projekt.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

nota o grantodawcy:

Fundacja BGK im. J. K.  Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 80 rocznicę powstania banku. Jan Kanty Steczkowski, od nazwiska którego nazwę przyjęła Fundacja, był pierwszym Prezesem Banku, działaczem gospodarczym i politykiem. Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 14 kwietnia 2005 r.

Misją Fundacji BGK jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Zgodnie z obraną strategią Fundacja koncentruje swoje działania na:

 • wspieraniu społeczności lokalnych w tworzeniu warunków do prawidłowego i twórczego rozwoju dzieci i młodzieży,

 • wyrównywaniu szans edukacyjnych młodych ludzi, którzy  z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury oraz angażowniu młodych ludzi w rozwój społeczności lokalnych;

 • edukacji finansowej

 • budowaniu kapitału społecznego

 • popularyzacji idei wolontariatu.

Nasze działania koncentrujemy w szczególności na terenach wiejskich oraz w społecznościach lokalnych do ok. 20 tys. mieszkańców.

Więcej o Fundacji BGK:
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego