Testujemy – wiemy czego po szkole potrzebujemy - Fundacja PZU

Testujemy – wiemy czego po szkole potrzebujemy - Fundacja PZU

Tytuł projektu: Testujemy – wiemy czego po szkole potrzebujemy

Projekt dofinansowany przez: Fundację PZU

Okres realizacji: 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

Wysokość dotacji: 36 000 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa standardów nauczania uczniów niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” poprzez uruchomienie w roku szkolnym 2014/15 nowoczesnego systemu diagnozowania funkcjonalnego dzieci oraz organizację 40 dla dzieci cyklu indywidualnie dobranych zajęć pozalekcyjnych.

Projekt będzie składał się w dwóch etapów:

 1. diagnozy funkcjonalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami (z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem i trudnościami w komunikacji) z wykorzystaniem profilu psychoedukacyjnego;
 2. organizację dla dzieci różnorodnych zajęć aktywizujących rozwijających ich pasję prowadzonych przez pedagogów: „rytmiczne nutki”, „walc i cza-cza”,  „z pędzlem w ręku”,  „światło i dźwięk”, „kuchcikowo” oraz „w trasie”.


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Osiągnięto wszystkie założone rezultaty.

 1. Wdrożono system diagnozowania funkcjonalnego uczniów, w tym zakupiono test i oprogramowanie.

 2. Uruchomiono modelowe rozwiązanie edukacyjne, które będzie wykorzystywana w planowaniu zajęć pozaszkolnym w okresie wieloletnim.

 3. Zwiększono ofertę wsparcia Wnioskodawcy. Objęto specjalistyczną opieką 41 uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/15.

 4. Udzielono wsparcia ok 10 szkołom i ok. 40 rodzinom wychowującym uczniów niepełnosprawnych.

 5. Zrealizowano pilotażowe nowatorskie zajęcia pozaszkolne w postaci 500 godzin zajęć blokowych i 3 wycieczek.

 6. Zaangażowano do projektu 7 pedagogów i koordynatora.

 7. Przeprowadzono 1 akcję promocyjno – informacyjną na temat projektu z wykorzystaniem internetu, lokalnych mediów, plakatów i ulotek.

 8. Zwiększono skuteczność i zwiększono poziom jakości opieki uczniów niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”.

 9. Poprawiono dostęp rodzin wychowujących ucznia niepełnosprawnego do bezpłatnej specjalistycznej pomocy edukacyjnej.

 10. Poprawiono wyniki szkolnych uczniów niepełnosprawnych w szczególności dzięki:rozwijaniu ich ciekawości świata i pasji.

 11. Zwiększono aktywność i samodzielność uczniów objętych projektem.

 12. Zwiększono wiedzę społeczności lokalnej na temat metody roli zajęć pozaszkolnych w rozwoju dziecka.

 13. Zwiększono świadomość społeczności lokalnej na temat działalności Fundacji PZU.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


O FUNDACJI PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja wspiera obszary:  

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,
 • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,
 • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,
 • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

Fundatorem fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Równolegle z realizowanymi autorskimi inicjatywami firma angażuje się w działania kluczowych gremiów CSR w Polsce, popularyzujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej o Fundacji PZU na stronie internetowej http://fundacjapzu.pl/Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego