Wsparcie na starcie - Gmina Spytkowice

Wsparcie na starcie - Gmina Spytkowice

Tytuł projektu: Wsparcie na starcie

Projekt dofinansowany przez: Gminę Spytkowice

Okres realizacji: 15 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Wysokość dotacji: 3 000 zł

Opis projektu:

W ramach realizacji zadania zostaną zakupione pomoce psychologiczne oraz zastaną zorganizowane i przeprowadzone zajęcia z psychologiem dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które zamieszkują tereny Gminy Spytkowice.

Projekt zakłada wykorzystanie zakupionych pomocy przez psychologa do zajęć dla BO. Zorganizowanie i przeprowadzenie systematycznego wsparcia przyczyni się do rozwiązywania problemów psychologicznych i sytuacji trudnych w rodzinie beneficjentów. Beneficjenci będą uczyli się kontrolowania i wyrażania emocji oraz radzenia sobie w codziennych stresowych sytuacjach.

Realizacja zadania przyczyni się do niwelowania uzależnień i patologii społecznych, aktywizacji społecznej osób z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.
Osiągnięte rezultaty twarde:

 • objęto projektem 10 osób, zamieszkujących tereny gminy Spytkowice, zagrożonych wykluczeniem społecznym; narażonych na wystąpienie patologii społecznych

 • zrealizowano cykl specjalistycznych zajęć z psychologiem pozwalający BO na lepszy start w dorosłe życie,

 • zatrudniono w ramach projektu specjalisty, który przeprowadził 70 h zajęć dla BO,

 • zakupiono zestaw specjalistycznych pomocy psychologicznych

  Osiągnięte rezultaty miękkie i produkty:

 • nastąpił rozwój integracji społecznej beneficjentów projektu poprzez kontakt ze specjalistą

 • uświadomiono beneficjentom projektu zagrożenia płynące z uzależnień i patologii społecznych

 • zapewniono właściwą, systematyczną opiekę i stymulowanie beneficjentów projektu z dysfunkcjami rozwojowymi

 • zwiększono wiarę we własne siły i pewność siebie u beneficjentów projektu poprzez ich udział w zajęciach z psychologiem

 • umożliwiono beneficjentom projektu osiągnięcie samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego

 • poprawił się ogólny stan zdrowia beneficjentów projektu

 • u beneficjentów projektu nastąpił rozwój nie zaburzonych funkcji w sferze psychologicznej i społeczno-poznawczej

 
PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego