Ze zwierzakami po lekcjach

Ze zwierzakami po lekcjach

Projekt dofinansowany przez: Fundację PZU

Okres realizacji: 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku

Wysokość dotacji: 50 000,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa standardów nauczania uczniów niepełnosprawnych poprzez przetestowanie w roku szkolnym 2015/16 kompleksowego programu pozalekcyjnych zajęć i aktywności związanych ze zwierzętami.

Zaplanowano działania dla co najmniej 50 dzieci: grupowe zajęcia „Ekologiczny świat”, zajęcia edukacyjne „Podwodny świat” z ichtioterapią, zajęcia w stadninie koni „Konny świat”, dogoterapię „Pieski świat”, terenowe warsztaty „Świat minizoo” oraz wycieczki do zoo w Krakowie „Fauna Świata”.

O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Motto Fundacji to „Pomagamy pomagać”. Fundacja realizuje je wspierając strategiczne dla niej obszary:

  • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,

  • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,

  • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,

  • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Równolegle z realizowanymi autorskimi inicjatywami firma angażuje się w działania kluczowych gremiów CSR w Polsce, popularyzujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego