Kroczek, krok i skok

Projekt dofinansowany przez: Fundację PZU

Okres realizacji: 1 października 2016 roku do 31 marca 2017 roku

Wysokość dotacji: 16 000,00 zł

Opis projektu:

Wady chodu i postawy to poważny problem zdrowotny u dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie "Dać Szansę" utrudniający ich samodzielność w przyszłości. Aby pomóc rozwiązać ten problem 2 naszych rehabilitantów wzięło udział w kursie "Analiza i terapia zaburzeń chodu", dzięki którym zyskali nowe kwalifikacje. Zaplanowaliśmy pilotażowy cykl diagnostyczno-terapeutyczny z zakresu terapii chodu dla 40 dzieci niepełnosprawnych, na który złoży 420 h zajęć. Będą im towarzyszyć działania promocyjne.

Bezpośrednie cele projektu
 1. Poprawa standardów usprawniania dzieci niepełnosprawnych poprzez przetestowanie w roku 2016/2017 programu diagnozowana i indywidualnej terapii zaburzeń chodu u dzieci.
 2. Opracowanie modelowego rozwiązania rehabilitacyjnego do wykorzystania w okresie wieloletnim.
 3. Zwiększenie oferty wsparcia Wnioskodawcy z zakresu działalności z zakresu ochrony zdrowia wyrównującej szanse na sprawność i samodzielność osób niepełnosprawnych
 4. Pilotaż nowatorskich zajęć związanych z analizą chodu dzieci.
Pośrednie cele projektu
 1. Zwiększenie skuteczności i wzrost poziomu jakości opieki 40 dzieci niepełnosprawnych - beneficjentów projektu.
 2. Poprawa dostępu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawnego do bezpłatnej specjalistycznej rehabilitacyjnej.
 3. Zwiększenie sprawności i samodzielności dzieci objętych projektem.
 4. Przekazanie wypracowanego modelu terapeutycznego zozom/ placówkom rehabilitacyjnym.
 5. Przekazanie społeczności lokalnej wiedzy na temat działalności Fundacji PZU oraz idei i rezultatów projektu.


O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Motto Fundacji to „Pomagamy pomagać”. Fundacja realizuje je wspierając strategiczne dla niej obszary:

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,

 • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,

 • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,

 • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Równolegle z realizowanymi autorskimi inicjatywami firma angażuje się w działania kluczowych gremiów CSR w Polsce, popularyzujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego