„Sprawniej znaczy samodzielniej II – kompleksowa terapia osób niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu:  01.04.2015 r. – 31.03.2017 r. (projekt dwuletni)

II etap 01.04.2016 r. – 31.03.2017 r.  

 

    W dniu 31.03.2016 r. zakończyły się działania projektowe w ramach I etapu zadania (01.04.2015 r. – 31.03.2016 r.) Łącznie w tym okresie niepełnosprawne dzieci podopieczni Stowarzyszenia „Dać Szansę” zakwalifikowani do projektu skorzystali z ponad 10 000 godzin zegarowych zajęć usprawniających. 

Od dnia 01.04.2016 r. rozpoczęliśmy realizację zajęć w ramach II etapu zadania. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje odnośnie realizowanego projektu:

Główny cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – 160 beneficjentów zadania - podopiecznych Stowarzyszenia "Dać Szansę" w okresie od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2017 poprzez organizację wieloaspektowej, ciągłej terapii.

Beneficjenci zadania: Grupą docelową będą dzieci oraz młodzież niepełnosprawna od pierwszych miesięcy życia do 18 lat. Będą to dzieci z między innymi: afazją, autyzmem, chorobami narządu wzroku i słuchu, dziecięcym porażeniem mózgowym, FAS, małogłowiem, miopatią, upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem psycho-ruchowym, wodogłowiem, wadami serca, Zespołem Aspergera, Zespołem Dandy- Walkera i Zespołem Downa. Dzieci te zamieszkują tereny powiatów wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego. Wszystkie osoby objęte projektem muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności - jest to warunek niezbędny aby skorzystać z działań projektowych.

 

Zaplanowane formy wsparcia:

 • rehabilitacja

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Poprawa koordynacji BO w zakresie ruchowo - czuciowo - słuchowej, poprawa zdolności odczuwanie własnego ciała oraz orientacji w czasie i przestrzeni, korygowanie wad postawy, normalizacja napięcia mięśniowego, SI - poprawa funkcjonowania centralnego układu nerwowego, przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej.

 •   rehabilitacja z elementami integracji sensoryczne

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Poprawa funkcjonowania centralnego układu nerwowego, przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej.

 •  zajęcia na Sali Doświadczania Świata

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenia emocjonalnego, relaksu i rozwoju, aktywizacja sensoryczna, rozwijanie wiary we własne siły.

 •  jazda konna z elementami hipoterapii

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Nabycie umiejętności jazdy konnej oraz skorzystanie z jej dobroczynnego wpływu na zdrowie, kształtowanie prawidłowego wzorca ruchowego chodu, normalizacja napięcia mięśniowego, przeciwdziałanie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości w stawach, korygowanie wad postawy, ćwiczenie równowagi, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, obniżenie pobudliwości nerwowej, poprawa poczucia własnej wartości, przełamywanie lęku i oporów przez kontakt z otoczeniem społecznym, poprawa zachowań społecznych, zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą.

 •  zajęcia na basenie – hydroterapia

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Zmniejszenie napięcia mięśniowego, pobudzenie prawidłowego rozwoju gorsetu mięśniowego oraz aparatu kostno-stawowego, poprawa ruchomości stawów, pobudzający wpływ na tempo i jakość rozwoju fizycznego i umysłowego, rozwój motoryki dużej i małej dziecka z deficytami rozwojowymi, pobudzanie do podjęcia aktywności własnej, wzmocnienie wiary we własne możliwości, przezwyciężanie negatywnych reakcji na ruch, uwrażliwienie na ruch i bodźce dotykowe.

 •  zajęcia pedagogiczne grupowe (w tym arteterapia)

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Nauka komunikowania się z otoczeniem, rozwijanie sprawności ruchowych i psychoruchowych na obszarze dużej i małej motoryki, kształtowanie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała, umożliwienie osiągnięcia optymalnej samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego, rozwój zainteresowania otoczeniem, nauka życia w grupie.

 •  zajęcia pedagogiczne indywidualne

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Budowanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, rozwijanie spontaniczności, pomysłowości, rozwijanie sprawności ruchowych i psychoruchowych na obszarze dużej i małej motoryki, kształtowanie umiejętności percepcyjno – motorycznych, rozwijanie wiary we własne siły.

 •  EEG Biofeedback

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Wyciszenie psychiczne i emocjonalne, nabycie umiejętności relaksowania się, poprawa stanu zdrowia psychicznego, nabycie umiejętności panowania nad emocjami, synchronizacja półkul mózgowych, zwiększenie możliwości umysłu, poprawa pamięci, lepsza koncentracja, sprawniejsze myślenie, podniesienie samooceny, większa kreatywność, uwolnienie się od lęków i stresu, poprawa samopoczucia i nastroju, głębsze i spokojniejsze oddychanie, lepsze wyniki w nauce.

 • zajęcia logopedyczne

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Kształtowanie prawidłowej mowy czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,  doskonalenie mowy już ukształtowanej, usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 •  terapia psychologiczna

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych BO oraz ich potrzeb edukacyjnych, prowadzenie obserwacji w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania BO w społeczeństwie, prowadzenie zajęć terapeutycznych.

 •  infoterapia

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia

Infoterapia będzie prowadzona z wykorzystaniem komputera wyposażonego w edukacyjną klawiaturę i nowoczesne multimedialne programy edukacyjne. Dzieci dzięki zajęciom infoterapii poznają otaczający świat oraz zdobędą wiedzę o życiu codziennym.

 

      Większość podopiecznych Stowarzyszenia posiada więcej niż jedno schorzenie (niepełnosprawność sprzężona), dlatego też ich rehabilitacja z wykorzystaniem wyłącznie jednej formy wsparcia nie przynosi zamierzonych rezultatów. Łączenie różnych form wsparcia aktywizuje wszystkie zaburzone sfery dziecka niepełnosprawnego.  Zaplanowane formy wsparcia są przemyślane i wybrane zgodnie z potrzebami beneficjentów. Dodatkowo istnieje konieczność ciągłego doskonalenia metod prowadzonej terapii. W ramach projektu została otwarta i uruchomiona nowoczesna pracownia EEG Biofeedback dla dzieci niepełnosprawnych. EEG Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której dziecko w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Ta nowatorska metoda,dająca obiecujące efekty edukacyjne, w ramach projektu  jest obecnie bezpłatnie dostępna dla niepełnosprawnych dzieci podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”. Działania obejmą organizację modelowej formy opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi z terapeutą Biofeedback.Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego