Świadomi, poinformowani, skuteczni - dla niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Świadomi, poinformowani, skuteczni - dla niepełnosprawnych

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON

Okres realizacji: 1 lipiec 2016 - 9 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 11 610,81 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest poprawa kompetencji w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi u co najmniej 100 beneficjentów (członków ich rodzin i opiekunów oraz kadr i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych) zamieszkujących powiaty: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka, poprzez organizację wsparcia informacyjno – doradczo – szkoleniowego w okresie lipiec – grudzień 2016. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u beneficjentów podniesie pośrednio jakość opieki nad zależnymi od nich osobami niepełnosprawnymi.

Podsumowanie projektu:

Dzięki organizacji wsparcia informacyjno-doradczo-szkoleniowego w okresie lipiec-grudzień 2016, w różnym stopniu poprawiono kompetencje w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi u ponad 100 beneficjentów (członków ich rodzin i opiekunów oraz kadr i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych) z powiatów: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka. Było to celem głównym projektu. Dodatkowo, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u beneficjentów, pośrednio wpłynęło na poprawę jakość opieki nad zależnymi od nich osobami niepełnosprawnymi.

Udzielono bezpłatnego wsparcia rodzinom dotkniętych niepełnosprawnością. Zwiększył się poziom wiedzy BO dotyczącej niepełnosprawności oraz poprawiły się umiejętności BO do aktywnego poszukiwania dodatkowego wsparcia dla niepełnosprawnego członka rodziny. Zwiększył się poziom wiedzy/ umiejętności BO z zakresu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej, oferty wsparcia możliwej do pozyskania w lokalnym środowisku. Zwiększył się poziom wiedzy/ umiejętności BO z zakresu gospodarowania domowym budżetem, korzystania z ulg, uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Zwiększyły się umiejętności BO radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania domowych problemów i konfliktów. Zwiększył się poziom wiedzy BO dotyczącej możliwości aktywizacji społecznej i zabezpieczenia przyszłości, dorosłych niepełnosprawnych członków rodziny.Zwiększył się poziom wiedzy/ umiejętności BO (kadr i wolontariuszy) związanych z pracą z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja założonych celów przyczyniła się do: poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi, których rodziny wezmą udział w projekcie, poprawy pewności siebie i poczucia własnej wartości BO, podniesienia jakości usług specjalistycznych/wolontariackich świadczonych przez beneficjentów – kadry i wolontariuszy, utrwalenia i rozwoju struktur w ramach pomocy informacyjno – doradczej w Wadowicach oraz systemu pomocy mobilnej w obszarze działania Stowarzyszenia.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


OTWARTY KONKURS OFERT NA  ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2016 ROKU.

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego