Ze zwierzakami po lekcjach

Projekt dofinansowany przez: Fundację PZU

Okres realizacji: 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku

Wysokość dotacji: 50 000,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa standardów nauczania uczniów niepełnosprawnych poprzez przetestowanie w roku szkolnym 2015/16 kompleksowego programu pozalekcyjnych zajęć i aktywności związanych ze zwierzętami.

Zaplanowano działania dla co najmniej 50 dzieci: grupowe zajęcia „Ekologiczny świat”, zajęcia edukacyjne „Podwodny świat” z ichtioterapią, zajęcia w stadninie koni „Konny świat”, dogoterapię „Pieski świat”, terenowe warsztaty „Świat minizoo” oraz wycieczki do zoo w Krakowie „Fauna Świata”.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:


 1. Uruchomiono w ofercie wnioskodawcy modelowe rozwiązanie edukacyjne (z wykorzystaniem zwierząt) do wykorzystania w okresie wieloletnim.

 2. Zrealizowano pilotażowe nowatorskie zajęcia pozaszkolne w postaci 670 godzin zajęć edukacyjnych i 9 zajęć terenowych/wycieczek, w tym:

 • przeprowadzono 200 h grupowych zajęć „Ekologiczny świat” z wizytami gośćmi specjalnych

 • przeprowadzono 200 h indywidualnych zajęć „Podwodny świat” na sali doświadczania świata z ichtioterapią

 • przeprowadzono 200 h zajęć „Konny świat” w stadninie koni (jazda konna i hipoterapia)

 • przeprowadzono 200 h zajęć „Pieski świat” z wykorzystaniem dogoterapii

 • zrealizowano 7 wyjazdów na terenowe zajęcia pozaszkolne „Świat minizoo” do minizoo w Inwałdzie (w tym: karmienie zwierząt i zajęcia edukacyjno-aktywizujące)

 • zrealizowano 2 wycieczki do zoo w Krakowie „Fauna Świata” (zwiedzanie zoo z zajęciami edukacyjnymi)

 1. Wsparto projektem 50 dzieci.

 2. Nastąpiła poprawa samopoczucia i otwartości u dzieci objętych działaniami, zmniejszył się ich lęku przed zwierzętami, zwiększyło się ich poczucie odpowiedzialności i empatii oraz podniosła się u nich świadomość ekologiczna.

 3. Przeprowadzono 1 akcję promocyjno-informacyjną z wykorzystaniem strony internetowej, Facebooka, lokalnych mediów, plakatów i ulotek.

 4. Poprawiono standardy nauczania uczniów niepełnosprawnych w zakresie aktywności pozalekcyjnych zajęć.

 5. Wzrosła wiedza społeczności lokalnej na temat projektu z podkreśleniem roli zwierząt w rozwoju dziecka.

 6. Wzrosła wiedza społeczności lokalnej na temat celów i działalności Fundacji PZU.

 7. Przeprowadzono 1 mailing informacyjny do szkół – stworzono płaszczyznę porozumienia/ wymiany informacji ze szkołami z obszaru działania Stowarzyszenia.

 8. Wzmocniono współpracę Stowarzyszenia z Fundacją PZU.O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Motto Fundacji to „Pomagamy pomagać”. Fundacja realizuje je wspierając strategiczne dla niej obszary:

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,

 • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,

 • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,

 • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Równolegle z realizowanymi autorskimi inicjatywami firma angażuje się w działania kluczowych gremiów CSR w Polsce, popularyzujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.

Do pobrania:

informacja dla szkół - dobre praktyki z Fundacją PZU.pdf


PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego