Aktywna profilaktyka

Tytuł projektu: Aktywna profilaktyka

Projekt dofinansowany przez: Gminę Spytkowice

Okres realizacji: 1 lipiec 2017 - 31 grudzień 2017

Wysokość dotacji: 3 000 zł

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz zorganizowanie zajęć ruchowo - rehabilitacyjnych dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm oraz narkomania w rodzinie, wielodzietność, sieroctwo, przemoc w rodzinie), o trudnej sytuacji materialnej (bieda, złe warunki życiowe), zamieszkujących tereny Gminy Spytkowice.

Cele szczegółowe:

 1. wykorzystanie zakupionego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnemu oraz realizacja zajęć rehabilitacyjnych dla 10 beneficjentów projektu, wpływających na ich rozwój społeczny oraz usprawnienie zaburzonych czynności życiowych,

 2. inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej beneficjentów projektu,

 3. umożliwienie lepszego startu w przyszłość beneficjentów projektu, poprzez organizację systematycznych form terapeutycznych,

 4. podniesienie poziomu samooceny oraz zaangażowania w wykonywanie zadań beneficjentów projektu,

 5. poprawa kondycji fizycznej beneficjentów projektu,

 6. promowanie systematycznej aktywności fizycznej, wpływającej na prozdrowotne, społeczne oraz edukacyjne i profilaktyczne aspekty życia beneficjentów projektu,

 7. zagospodarowanie czasu wolego dzieci i młodzieży - beneficjentów projektu,

 8. aktywizacja społeczna beneficjentów projektu - dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Osiągnięto rezultaty twarde i produkty (stanowiące odpowiedź na potrzebę zorganizowania i przeprowadzenia systematycznych form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym):

 1. objęto projektem 10 osób, zamieszkujących tereny gminy Spytkowice, zagrożonych wykluczeniem społecznym; narażonych na wystąpienie patologii społecznych,

 2. zrealizowano specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne pozwalające BO na lepszy start w dorosłe życie,

 3. zatrudniono w ramach projektu rehabilitanta, który przeprowadził szereg zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu,

 4. zorganizowano i przeprowadzono przez specjalistę łącznie 30 godzin zegarowych zajęć,

 5. zakupiono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i plastry do kinesiotapingu na potrzeby zajęć dla dzieci.

Osiągnięto rezultaty miękkie:

 1. rozwinięto integrację społeczną beneficjentów projektu uczestniczących w zajęciach, lokalnym środowisku,

 2. uświadomiono beneficjentom projektu i ich otoczeniu zagrożeń płynących z uzależnień i patologii społecznych,

 3. zapewniono właściwą, systematyczną opiekę i stymulację beneficjentów projektu z dysfunkcjami rozwojowymi,

 4. zwiększono wiarę we własne siły i pewność siebie u beneficjentów projektu poprzez udział w zajęciach w ramach projektu,

 5. poprawiono możliwości osiągnięcia samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego u beneficjentów projektu,

 6. poprawiono ogólny stan zdrowia beneficjentów projektu,

 7. maksymalne usprawniono i rozwinięto nie zaburzone funkcje psychofizyczne beneficjentów projektu.


PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego