Kiedy będziemy samodzielni... - wieloaspektowe wsparcie aktywizujące dla osób niepełnosprawnychW dniu 1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu 

Kiedy będziemy samodzielni... wieloaspektowe wsparcie aktywizujące dla osób niepełnosprawnych. 

Jest to projekt dwuletni - 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. 

Obecnie otrzymaliśmy dofinansowanie od PFRON na realizację I etapu projektu -
 01.04.2017 r. -  31.03.2018 r.Główny cel projektu – I etap: zwiększenie sprawności i samodzielności grupy 215 beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych w wieku 0-25 lat z powiatów: Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Myślenice w woj. małopolskim) poprzez zapewnienie im uczestnictwa w ciągłej wieloaspektowej terapii aktywizacyjnej w prowadzonej specjalistycznej placówce w Wadowicach w okresie 01.04.2017 r. - 31.03.2018 r.

 

 

Formy wsparcia w ramach projektu


Rehabilitacja

Główne wykorzystywane metody

·         gimnastyka usprawniająca (leczenie ruchem)

·          terapia chodu (terapia, która ma na celu prawidłowo bodźcować i stymulować chód)

·          taping (wykorzystywanie plastrów normalizujących napięcie mięśniowe)

·         PNF czyli prioproceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo- mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu

·          NDT Bobath (usprawnianie na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie OUN)

·         Kombinezony TheraTogs

·          Body 3D (stabilizacja tułowia)

·         SPIO (wsparcie ciała i jego reakcja na głęboki ucisk)

·          rozluźnianie mięśniowo-powięzione

·         mini siłownia


Integracja sensoryczna

Opis metody

Beneficjenci projektu będą angażowani do specjalnie dobranych aktywności ruchowych, odbywających się z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych przyrządów i pomocy dydaktycznych, dzięki czemu w naturalny sposób będą wyrównywać deficyty w obrębie poszczególnych narządów zmysłów.Podstawę zajęć będzie stanowić stymulacja zmysłu równowagi podczas zajęć prowadzonych na sprzęcie podwieszanym. Uzupełnią je ćwiczenia i zabawy stymulujące czucie powierzchniowe i głębokie, zmysł wzroku, słuchu i węchu.

 

Jazda konna z hipoterapią

Opis metody

·         Sesja zajęciowa potrwa 30 minut, 

·         Wsparcie będzie realizowane przez cały rok, siedem dni w tygodniu ze zmiennym natężeniem  (większa częstotliwość zajęć w okresie wiosenno
- letnio - jesiennym, a mniejsza w okresie zimowym).

·         Zajęcia będą prowadzone są indywidualnie (1 hipoterapeuta = 1 Beneficjent projektu).

·         BO będą asekurowani w zależności od indywidualnych potrzeb (z góry, z dołu, obustronnie z  dołu) przez hipoterapeutę i wolontariuszy.

·         Ćwiczenia i pozycje na koniu będą dobierane w zależności od potrzeb terapeutycznych poszczególnych BO.

·         Radość z jazdy konnej przyczynia się do tego, że nie jest ona postrzegana jako terapia czy trening, a jako zabawa. 

           Wysiłek włożony w zajęcia z wykorzystaniem koni prowadzi lepszych efektów terapeutycznych, a negatywny stosunek osoby niepełnosprawnej
do terapii zostaje wyeliminowany.

 

Dogoterapia

·         Istotą dogoterapii będzie bezpośredni kontakt podopiecznego z psem i terapeutą (terapią kontaktowa).

·         Zajęcia z psem będą dostosowywane każdorazowo do potrzeb i możliwości Beneficjentów projektu. W dogoterapii nie wezmą udziału osoby
uczulone na ślinę lub sierść psa.

·         Zajęcia będą miały charakter usprawniający sferę intelektualną i poznawczą BO (z odpowiednim scenariuszem zajęć) lub zestawu ćwiczeń
ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel rehabilitacyjny BO.

·         Wsparcie będzie charakteryzować "ukryciem" ćwiczeń terapeutycznych w formie zabawy z psem.

 

Hydroterapia

Planowany zakres udzielonego wsparcia

·         zajęcia oswajające z wodą

·         zajęcia relaksująco-odprężajace w wodzie

·         elementy gimnastyki w wodzie

·         nauka nurkowania z wyławianiem przedmiotów osób niepełnosprawnych

·         nauka pływania osób niepełnosprawnych

·         obecność BO będzie odnotowywana na listach obecności

·         polewanie wodą/ natryski

Wykorzystane metody

Koncepcja Halliwick (sposób uczenia BO uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania), elementy rehabilitacji w wodzie, masaż podwodny.

 

 Terapia Snoezelen - zajęcia w Sali Doświadczania Świata 

Planowany zakres udzielonego wsparcia:

·         dostarczanie BO bodźców wzrokowych ukierunkowanych na rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie i wydłużanie czasu
  koncentracji, rozwijanie spostrzegawczości

·         dostarczanie BO bodźców słuchowych mających na celu rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej,
doświadczanie znaczenia pojęć

·         dostarczanie BO bodźców węchowych mających na celu poszukiwanie źródła zapachu, zdobywanie nowych doświadczeń
zapachowych

·        dostarczanie BO bodźców smakowych koncentrujących się na nabywaniu umiejętności poznawania i różnicowania smaku,

·        dostarczanie BO bodźców dotykowych mających za celu nabywanie doświadczeń dotykowych, aktywizację zmysłu dotyku poprzez „badanie”
 przedmiotów o różnej fakturze

·        dostarczanie BO bodźców związanych z utrzymaniem równowagi ukierunkowanych na normalizację napięcia mięśniowego,
kształtowanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, doświadczanie ruchu/aktywności

 


Zajęcia pedagogiczne grupowe (w tym arteterapia i zajęcia usamodzielniające)

Wykorzystane metody

·         arteterapia (terapię za pomocą sztuk plastycznych, czyli za pomocą rysunków, choreoterapię, czyli za pomocą tańca i ruchu)

·         zajęcia usamodzielniające na sali gospodarstwa domowego

·          rytmika i zajęci muzyczne

·         metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

·         Metoda Dobrego Startu

·         terapia Ręki

·         Metoda Christophera Knilla

·         Metoda Zabawowa

·         Biblioterapia

·         zajęcia polisensoryczne

 

Indywidualna terapia pedagogiczna

Zajęcia obejmują takie obszary rozwoju dziecka jak: nauka komunikowania się z otoczeniem, rozwijanie sprawności ruchowych i psychoruchowych (duża i mała motoryka), kształtowanie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała, umożliwienie osiągnięcia optymalnej samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego, rozwój zainteresowania otoczeniem. Indywidualny charakter wsparcia zapewni BO osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu rozwoju, a także rozwijanie jego naturalnych umiejętności i pasji.

 

 Zajęcia logopedyczne (w tym neurologopedyczne)

Zakres wsparcia

·          proces kształtowania mowy u BO

·         eliminowanie trudności w procesie porozumiewania się językowego u BO

·          wychowanie językowe BO upośledzonych umysłowo

·         wychowanie językowe BO z upośledzonym słuchem

·         wychowanie językowe BO jąkających się

Wykorzystane metody

·          symultaniczno- sekwencyjną metoda prof. J. Cieszyńskiej

·          Manualne Torowanie Głosek - metoda E. Wianeckiej (forma zajęć indywidualna)

·         wywoływanie poprawnej realizacji głosek Styczek

·         różnorodne ćwiczenia na emisję głosu i prozodię

·          masaż logopedyczny Stecko

·          pomocniczo - Terapia Ręki

 

Terapia psychologiczna

Istotą pracy z psychologiem jest udzielanie wsparcia psychicznego Beneficjentom projektu. Zajęcia będą skupiały się na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych BO, prowadzeniu obserwacji w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania BO, opracowaniu i realizacji indywidualnych planów terapeutyczno-rozwojowych BO, prowadzenie zajęć terapeutycznych. Specjaliści pracują z wykorzystaniem np: diagnozy neuropsychologicznej, Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR, Skal Inteligencji i Rozwoju IDS, diagnozy PEP-R, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Mediacji Rodzinnej, elementów poradnictwa zawodowego, strategii interwencji w przypadku przemocy wobec dziecka.

 

Zajęcia multimedialne - Infoterapia, EEG biofeedback

W komputerowej terapii pedagogicznej wykorzystywana jest wizualizacja, która pozwala na optymalizację w wykorzystaniu wszystkich receptorów w procesie terapii. Wykorzystanie komputera umożliwia nauczanie polisensoryczne. Planuje się do wykorzystania programy: specjalistyczne (np. do terapii dysleksji), ogólnego zastosowania w terapii (np. wspomagające proces edukacyjny w zakresie rozwoju ogólnego, uwrażliwiające słuch fonematyczny), testujące (np. badające umiejętność rozróżniania kształtów) i wspomagające rozwój - pomocnicze (np. doskonalące pamięć, ćwiczące rozróżnianie kształtów, liter i cyfr, wspierające nabywanie podstawowych umiejętności czytania i pisania).

 

Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla BO obraz. Informacje przekazywane są w formie: wizualnej (np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot) i akustycznej (przyjemny dźwięk przy „sukcesie”, nieprzyjemny przy „porażce”).

 

Grupa docelowa 

215 osób niepełnosprawnych w pierwszym okresie realizacji projektu. Wszystkie osoby objęte projektem muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności - jest to warunek niezbędny aby skorzystać z działań projektowych.  BO mogą mieć różne przyczyny niepełnosprawności - będzie to grupa zróżnicowana pod względem rodzaju niepełnosprawności. W zadaniu przewidziano realizację różnorodnych form wsparcia tak, aby odpowiadały one indywidualnym potrzebom każdego z beneficjentów. Projekt jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj ich wykształcenia. Do projektu będą rekrutowane osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy. Ze względu na charakter udzielania wsparcia (w placówce), beneficjenci muszą być mobilni - aby dotrzeć do lokali wnioskodawcy do Wadowic. Mogą oni przybywać na zajęcia samodzielnie lub pod opieką rodziny/ opiekunów prawnych.

 

Innowacje w ramach projektu

W ramach projektu BO skorzystają z najnowszych technik terapeutycznych. Specjaliści pracujący w Stowarzyszeniu na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje w ramach kursów i szkoleń. Ostatnie z nich to: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Terapia ręki I i II stopień, Mobilizacja struktur nerwowych, Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Wykorzystanie najnowszych technologii w fizjoterapii dziecka na poziomie V w skali GMFCS, Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym, Kreatywne rozruchy – wprowadzenie do metody gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana. Po raz pierwszy w ramach środków PFRON planowane są zajęcia z dogoterapii. W ramach projektu zostanie zakupiony system DUNAG, w skład którego wejdą 3 rozmiary ortezy rehabilitacyjnej wraz z klatką. System umożliwia prowadzenie rehabilitacji i osób z uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego, u których występuje zakłócenie postawy aktywności ruchowej. 

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego