Świetlica - nasza szkoła życia

Tytuł projektu: Świetlica - nasza szkoła życia

Projekt dofinansowany: z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Okres realizacji: 15 kwiecień 2017 - 30 wrzesień 2017

Wysokość dotacji: 10 390 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadanie zostanie zrealizowane przez Świetlicę „SZANSA” prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego  niepełnosprawnych wychowanków Świetlicy Terapeutyczno – Integracyjnej „SZANSA” z Powiatów Wadowice i Oświęcim Województwa Małopolskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez organizację w roku 2017 zajęć integracyjno-terapeutycznych i aktywizujących. Cel projektu będzie zrealizowany dzięki organizacji grupowych zajęć i aktywności dla wychowanków świetlicy połączonych z ich dożywianiem oraz doposażeniu świetlicy w nowe pomoce i materiały do zajęć.

Adresatami projektu: są osoby niepełnosprawne w wieku 2 – 24 lat – podopieczni Stowarzyszenia „Dać Szansę” (wychowankowie świetlicy).

Podsumowanie projektu:
Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć założone rezultaty zgodnie z korektą kosztorysu zadania. Najważniejszym rezultatem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego niepełnosprawnych wychowanków Świetlicy Terapeutyczno – Integracyjnej „SZANSA” z Powiatów Wadowice i Oświęcim Województwa Małopolskiego, dzięki organizacji w roku 2017 wsparcia w ramach świetlicy SZANSA. Trwałość rezultatu będzie zależała od kontynuowania i rozwijania działań świetlicy w kolejnych latach – co jest planowane przez Stowarzyszenie „Dać Szansę”.
  • Zwiększono i uatrakcyjniono stałą ofertę zajęć świetlicy „SZANSA” dla jej wychowanków. Zrealizowano 90 h wsparcia w blokach: zajęcia kulinarne, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne oraz świetlicowy blok wakacyjny. 

  • Poprawiono jakość opieki w świetlicy dzięki jej doposażeniu w sprzęt i zakupowi pomocy i materiałów do zajęć. 

  • Udzielono wsparcia rodzinom wychowujących dziecko niepełnosprawne znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparto 30 rodzin.

  • Rozwinięto umiejętności interpersonalne wychowanków świetlicy. Nastąpił wzrost pewności siebie i samooceny wychowanków świetlicy (dzieci niepełnosprawnych) i ich rodzin. Zwiększył się stopień integracji wychowanków świetlicy w społeczeństwie.

  • Rozwinięto motorykę małą i dużą wychowanków świetlicy (osób niepełnosprawnych). Nastąpił rozwój zainteresowań i pasji wychowanków świetlicy.

  • Zmniejszono niedożywienie wychowanków świetlicy.

  • Upowszechniono rolę świetlic lokalnych w usamodzielnieniu i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki przeprowadzeniu 1 internetowej akcji informacyjno-promocyjnej na temat projektu, zwiększono świadomość lokalną społeczności na temat roli świetlic integracyjnych. 

  • Nastąpił rozwój i propagowanie wolontariatu na rzecz rozwoju zajęć świetlicowych. 

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego