V Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami

Tytuł projektu: V Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie

Okres realizacji: 1 wrzesień 2017 - 31 grudzień 2017

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych poprzez organizację otwartej dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Małopolski Gali Pływackiej na basenie w roku 2017.

Do wzięcia udziału w zawodach zostaną zaproszone osoby niepełnosprawne z terenu Województwa Małopolskiego. Będą to zawodnicy zgłaszający się za pośrednictwem sekcji sportowych lub organizacji pozarządowych. Wszystkie działania informacyjno – promocyjne będą prowadzone w taki sposób, aby dotarły do mieszkańców Małopolski.

Zadanie dotyczy realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku - upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie zorganizowana w roku 2017 otwarta dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Małopolski Gala Pływacka na basenie. Imprezie towarzyszyć będą działania informacyjno – promocyjne.


REGULAMIN V WADOWICKIEJ GALI PŁYWACKIEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach
 2. Stowarzyszenie powołuje Dyrektora Sportowego, który koordynuje przygotowania i przebieg gali pływackiej.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Na basenie dziecko przebywa w obecności opiekuna (na jedno dziecko przypada jeden opiekun). Zarówno dziecko jak i opiekun nie ponoszą kosztów wejścia na basen.
 5. Przebywając na hali basenowej należy podporządkować się do regulaminu wewnętrznego krytej pływalni.
 6. Pozostałe osoby towarzyszące mogą przebywać na trybunach.
 7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów ubezpieczenie NNW Sport.
 8. Nieobecność zawodnika na imprezie sportowej należy natychmiastowo zgłosić Dyrektorowi Sportowemu imprezy.
 9. Organizator ustala limit uczestników (100 osób).
 10. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 11. Listy startowe wraz z podziałem konkurencji ustalone zostaną po zakwalifikowaniu zawodników.
 12. Organizator zapewnia uczestnikom wsparcie ratowników, oraz obsługę medyczną.
 13. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest harmonogram godzinowy imprezy.
 14. Uczestników oraz opiekunów prosimy o punktualne przybycie.
 15. Wszelkich informacji udziela Dyrektor Sportowy oraz biuro zawodów.

HARMONOGRAM IMPREZY

08:00- odprawa wolontariuszy i obsługi sędziowskiej w sali konferencyjnej;

08:30- przygotowania techniczne do przeprowadzenia imprezy;

09:30- wpuszczanie zawodników cz. I zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;

10:00- otwarcie cz. I zawodów;

10:15- start zawodników cz. I (basen rekreacyjny), wręczanie nagród;

12:00- zakończenie cz. I, przerwa;

12:30- wpuszczanie zawodników cz. II zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;

13:00- otwarcie cz. II zawodów;

13:15- start cz. II (basen sportowy);

15:00- zakończenie cz. II - wręczenie nagród, oficjalne zamknięcie zawodów.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć założone rezultaty zgodnie z wysokością przyznanej dotacji. Najbardziej widocznym efektem zdania publicznego będzie zrealizowanie V Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami dla 100 zawodników (udział dodatkowych 20 zawodników opłacono ze środków własnych – od sponsorów).

Gala pozytywnie wpłynęła na rozwój i popularyzację aktywności sportowej osób niepełnosprawnych w roku 2017. Impreza bezpośrednio zaktywizowała niepełnosprawnych zawodników biorących udział w gali. Działania promocyjne, które dotarły do osób niepełnosprawnych, nie mogących bezpośrednio wziąć udziału w gali zainspirowały je do przyszłych sportowych działań. Małopolskie rodziny osób niepełnosprawnych zobaczyły, że warto zachęcać swoich bliskich do aktywizacji sportowej. Medialne relacje z imprezy utrwaliły pozytywny przekaz dotyczący aktywności sportowej osób niepełnosprawnych. Liczymy na to, że nasza Gala, jako impreza cykliczna na trwałe zagości w kalendarzach imprez Małopolan i mediów.

Rezultaty twarde:

Zorganizowano 1 otwartą sportową imprezę dla osób niepełnosprawnych o randze wojewódzkiej. Przeprowadzono fotorelację z imprezy. W projekcie wzięło udział 100 osób niepełnosprawnych zawodników z terenu Województwa Małopolskiego (a w całej imprezie 120 osób). Przygotowano listę obecności. W projekcie zaangażowano zaangażowanie 3 sędziów (a w całej imprezie 6 sędziów), 1 koordynatora, 1 ratownika medycznego (obsługa medyczna) i 8 wolontariuszy. Za wszystkimi podpisano stosowne umowy. Wysłano 2 komplety materiałów informacyjno-promocyjnych do mediów (przed i po). Dokonano aktualizacji 1 strony internetowej. Zakupiono nagrody dla 100 zawodników. W ramach projektu na każdego zawodnika przypadła kwota 50 zł. Zebrano podpisy potwierdzające odbiór nagród.

Rezultaty miękkie:

Rozpowszechniono ideę krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego. Promowano sport osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego. Promowano otwarte imprezy sportowe jako sposób na integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Zwiększono wiedzę mieszkańców Województwa Małopolskiego na temat sportu osób niepełnosprawnych. Zainteresowano małopolskie media tematyką sportu osób niepełnosprawnych (wydruki 2 informacji medialnych dołączono do sprawozdania). Pobudzono osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie do podjęcia aktywności fizycznej oraz wzmocnienia wiary we własne możliwości. Zbudowano wojewódzką markę Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami jako sportowej imprezy integracyjnej. Rezultaty miękkie oceniano na podstawie obserwacji koordynatora, sędziów i wolontariuszy, sygnałów płynących od uczestników imprezy i ich rodzin oraz zaproszonych gości. Ogólny wydźwięk imprezy jest bardzo pozytywny. Już planuje się VI Wadowicką Galę Pływacką Osób z Niepełnosprawnościami na rok 2018.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 ROKU W RAMACH ZADANIA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ PN. „MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”.
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego