Akcja aktywizacja

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów

Okres realizacji: 1 marzec 2018 - 31 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 6 000 zł

Opis projektu: W ramach projektu zostaną zorganizowane sportowe zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne dla co najmniej 25 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów. Wybór różnych form aktywizacji ruchowo – sportowej pozwoli beneficjentom do korzystania z  projektu przez cały rok, niezależnie od pogody. Zaplanowano: zajęcia z nauki
i doskonalenia pływania, zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne na sali rehabilitacyjnej, udział beneficjentów projektu
w organizowanej przez Stowarzyszenie VI Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami. Ponadto zostanie zakupiony zestaw pomocy do zajęć i sprzętu sportowego na basen.

Podsumowanie projektu:

W okresie marzec – grudzień 2018 zintegrowano poprzez aktywizację ruchową  25 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów poprzez zapewnienie im w ramach działań Stowarzyszenia „Dać Szansę” zajęć i aktywności sportowo - rekreacyjno- rehabilitacyjnych, co było celem głównym projektu.

Osiągnięto cele szczegółowe.Usprawniono i systematycznie pobudzano osoby z niepełnosprawnością do podjęcia aktywności własnej (dostosowano ofertę zajęciową do potrzeb poszczególnych beneficjentów projektu). Zwiększono stopień integracji i pewności siebie osób z niepełnosprawnością objętych projektem. Zachęcono osoby z niepełnosprawnością objęte projektem do podejmowania rywalizacji sportowej. Zwiększono dostęp osób z niepełnosprawnością objętych projektem do infrastruktury rekreacyjno-sportowej (specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, Krytej Pływalni). Udzielono wsparcia rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością (nie pobierano opłat za udzielane wsparcie). Upowszechniono dobroczynny wpływ aktywności i rehabilitacji na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych (przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne). 

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego