Cała naprzód!

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2018 – 31 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 10 000 zł

Opis projektu: 

Celem głównym projektu jest integracja poprzez rehabilitację i aktywizację ruchową co najmniej 30 osób niepełnosprawnych i osób starszych z terenu Gminy Wadowice w okresie marzec – grudzień 2018 poprzez zapewnienie im w ramach działań Stowarzyszenia „Dać Szansę” zajęć i aktywności sportowo – rehabilitacyjnych.

Zaplanowano: zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne na sali rehabilitacyjnej, udział beneficjentów projektu w organizowanej przez Stowarzyszenie VI Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami. Ponadto zostanie zakupiony zestaw pomocy do zajęć i sprzętu sportowego na basen.

Podsumowanie projektu:

Zintegrowano poprzez rehabilitację i aktywizację ruchową 33 osób niepełnosprawnych i osób starszych z terenu Gminy Wadowice w okresie marzec – grudzień 2018, dzięki temu iż  zapewniono im w ramach działań Stowarzyszenia „Dać Szansę” zajęcia i aktywności sportowo – rehabilitacyjne (co było celem głównym zadania).

Zrealizowano cele szczegółowe.Usprawniono i systematyczne pobudzano osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze do podjęcia aktywności własnej (dostosowano ofertę zajęciową do potrzeb poszczególnych beneficjentów projektu). Nastąpił wzrost stopnia integracji i pewności siebie osób z niepełnosprawnością i osób starszych objętych projektem. Zachęcono osoby z niepełnosprawnością objęte projektem do podejmowania rywalizacji sportowej. Zwiększonodostęp osób z niepełnosprawnością i osób starszych objętych projektem do infrastruktury rekreacyjno-sportowej (specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, Krytej Pływalni). Udzielono wsparcia rodzinom dotkniętych niepełnosprawnością (wsparcia udzielono bez pobierania opłat). Upowszechniono dobroczynny wpływ aktywności i rehabilitacji na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych i osób starszych (prowadzono działania informacyjno-promocyjne).

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego