Co dzieci robią w klatkach? - rok 2018

Projekt dofinansowany przez Fundację PZU

Okres realizacji: 10 września 2018 roku do 10 marca 2019 roku

Opis projektu:

Zaburzenia funkcji motorycznych oraz równowagi to poważny problem zdrowotny u dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie "Dać Szansę" utrudniający ich samodzielne funkcjonowanie. Postanowiliśmy wprowadzić do oferty terapię rehabilitacyjną z wykorzystaniem zakupionych do tego celu klatek (DUNAG oraz SI). Zaplanowaliśmy innowacyjny cykl terapeutyczny z zakresu terapii w klatkach dla 50 dzieci niepełnosprawnych, na który złoży 1150 h zajęć. Będą im towarzyszyć działania informacyjno - promocyjne.

Bezpośrednie cele projektu
 1. Poprawa standardów usprawniania dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój i upowszechnienie w roku 20186/2019 programu indywidualnej terapii dzieci w klatkach. 
 2. Opracowanie modelowego rozwiązania rehabilitacyjnego do wykorzystania w okresie wieloletnim.
 3. Zwiększenie oferty wsparcia Wnioskodawcy z zakresu działalności z zakresu ochrony zdrowia wyrównującej szanse na sprawność i samodzielność osób niepełnosprawnych 
 4. Pilotaż nowatorskich zajęć stymulujących układ ruchu i zmysł równowagi.
Pośrednie cele projektu
 1. Zwiększenie skuteczności i wzrost poziomu jakości opieki 50 dzieci niepełnosprawnych - beneficjentów projektu. 
 2. Poprawa dostępu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawnego do bezpłatnej specjalistycznej rehabilitacyjnej. 
 3. Zwiększenie sprawności i samodzielności dzieci objętych projektem. 
 4. Przekazanie wypracowanego modelu terapeutycznego zozom/ placówkom rehabilitacyjnym.
 5. Przekazanie społeczności lokalnej wiedzy na temat działalności Fundacji PZU oraz idei i rezultatów projektu.
Rekrutacja
Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci z dysfunkcjami w zakresie rozwoju senso-mototycznego związanymi z niepełnosprawnością obejmującymi: układ kostny, nerwowy oraz mięśniowy. 
Przewidziany limit miejsc - 50.
Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura Stowarzyszenia.


PARTNER FUNDACJA PZU

INFORMACJA O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

„Blisko ludzi i ich potrzeb” – to nasze motto. Realizujemy je wspierając strategiczne dla nas obszary:

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci i młodzieży;
 • kulturę i historię – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o polskiej historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm;
 • zdrowie i pomoc społeczną – poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków;
 • bezpieczeństwo – poprzez programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz aktywizację społeczności lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie;

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu kompetencyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem Fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego