Czas na aktywność

Tytuł projektu: Czas na aktywność

Projekt dofinansowany przez: Gminę Spytkowice

Okres realizacji: 15 maj 2018 - 30 wrzesień 2018

Wysokość dotacji: 3 000 zł

Opis projektu:

W ramach realizacji zadania pt. „Czas na aktywność” zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny oraz zostaną zorganizowane i przeprowadzone zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm lub narkomania w rodzinie, wielodzietność, sieroctwo, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (ubóstwo, złe warunki życiowe), które zamieszkują tereny Gminy Spytkowice.

Projekt zakłada wykorzystanie zakupionego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego przez rehabilitanta  do zajęć dla beneficjentów projektu. Zorganizowanie i przeprowadzenie systematycznych form wsparcia dla beneficjentów projektu przyczyni się do ogólnego rozwoju psychofizycznego, niwelowania uzależnień i patologii społecznych, rozwoju aktywności sportowej, umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, aktywizacji społecznej osób z rodzin patologicznych  i dysfunkcyjnych. Osoby, które znajdują się pod opieką Stowarzyszenia i do których adresowany jest projekt zamieszkują teren Gminy Spytkowice.

Podsumowanie projektu: 

  • objęto projektem 10 osób, zamieszkujących tereny gminy Spytkowice, zagrożonych wykluczeniem społecznym, narażonych na wystąpienie patologii społecznych
  • zrealizowano specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne, co pozwoli BO na lepszy start w dorosłe życie
  • zatrudniono w ramach projektu rehabilitanta, który przeprowadził szereg zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu
  • zorganizowano i przeprowadzano łącznie 30 godzin zegarowych zajęć
  • zakupiono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby zajęć dla dzieci młodzieży

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego