SZANSA – dobry adres VI

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2018 - 31 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 34 000 zł

Opis projektu: 

Celem głównym projektu jest objęcie co najmniej 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 24 lat, pomocą opiekuńczo-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego w okresie marzec – grudzień 2018 w ramach świetlicy SZANSA.

Zakres rzeczowy zadania: organizacja czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach w postaci: grupowych zajęć pedagogicznych dla dzieci i młodzieży oraz okolicznościowych imprez wspierających wychowanków świetlicy wraz z rodzinami. W programie pracy świetlicy w roku 2018 uwzględnione zostaną: promocja zdrowego odżywiania, tematyka niemarnowania jedzenia, zajęcia kulturalne, tematyka lokalnego patriotyzmu i aktywności obywatelskiej.

Podsumowanie I etapu projektu:

Udało się osiągnąć rezultaty w wymiarze zaplanowanym na I etap wydatkowania dotacji.

Najważniejszym rezultatem I etapu relacji projektu było zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi.

 • Zagospodarowano czas wolny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W pierwszym etapie zadania, skorzystało z niego 54 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice. Objęto wsparciem 51 rodzin z terenu Gminy Wadowice. 
 • Zapewniono specjalistyczną opiekę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością dzięki zaangażowaniu do projektu: 1 kierownika świetlicy i 1 pedagoga. W pierwszym okresie sprawozdawczym zrealizowano 126 h grupowych zajęć pedagogicznych i 9 warsztatów kulturalnych, a kierownik świetlicy przepracował 60 h. 
 • Zwiększono stopnień integracji dzieci z niepełnosprawnością w środowisku rodziny i rówieśników. W pierwszym okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 rodzinne imprezy (piknik i wycieczkę).  
 • Zwiększono zaangażowanie wolontariuszy w pracę świetlicy. W pierwszym okresie sprawozdawczym  3 osoby przepracowały 126 h. 
 • Stymulowano rozwój psycho - społeczny wychowanków świetlicy, poprawiono samodzielność beneficjentów zadania (wychowanków świetlicy), nastąpiła poprawa stanu zdrowia/ lub rozwoju społecznego poszczególnych beneficjentów projektu.
 • Zwiększono ofertę świetlicową o tematykę: promocji zdrowego odżywiania, niemarnowania jedzenia, kultury lokalnej, lokalnego patriotyzmu i aktywności obywatelskiej. 
Podsumowanie II etapu projektu:

Udało się osiągnąć rezultaty w wymiarze zaplanowanym na II etap wydatkowania dotacji.

Najważniejszym rezultatem II etapu relacji projektu było zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi.

 • Zagospodarowano czas wolny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W drugim etapie zadania, skorzystało z niego 52 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice. Objęto wsparciem 50 rodzin z terenu Gminy Wadowice (wśród beneficjentów projektu były 2 rodzeństwa).
 • Zapewniono specjalistyczną opiekę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością dzięki zaangażowaniu do projektu: 1 kierownika świetlicy i 2 pedagogów. W drugim okresie sprawozdawczym zrealizowano 174 h grupowych zajęć pedagogicznych i 11 warsztatów kulturalnych, a kierownik świetlicy przepracował 60 h. 
 • Zwiększono stopnień integracji dzieci z niepełnosprawnością w środowisku rodziny i rówieśników. W pierwszym okresie sprawozdawczym zorganizowano 1 rodziną imprezę (mikołajki).  
 • Zwiększono zaangażowanie wolontariuszy w pracę świetlicy. W drugim okresie sprawozdawczym  3 osoby przepracowały 141 h. 
 • Stymulowano rozwój psycho - społeczny wychowanków świetlicy, poprawiono samodzielność beneficjentów zadania (wychowanków świetlicy), nastąpiła poprawa stanu zdrowia/ lub rozwoju społecznego poszczególnych beneficjentów projektu.
 • Zwiększono ofertę świetlicową o tematykę: promocji zdrowego odżywiania, niemarnowania jedzenia, kultury lokalnej, lokalnego patriotyzmu i aktywności obywatelskiej. Nowe treści zostały uwzględnione w tematyce zajęć. 
PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego