Wiesz więcej - działasz skuteczniej

Tytuł projektu: Wiesz więcej - działasz skuteczniej

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: 1 lipiec 2018 - 9 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 25370,80 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018 poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Główny cel zadania: zwiększenie skuteczności w radzeniu sobie w życiu codziennym osób niepełnosprawnych lub (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością) ich najbliższego otoczenia u co najmniej 150 beneficjentów zamieszkujących powiaty: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim. Beneficjenci projektu skorzystają z poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz uzyskają informacje na temat przysługujących im uprawnień w ramach bezpłatnej oferty punktu informacyjno – doradczego w Wadowicach w okresie lipiec – grudzień 2018.

Przewidywana liczba beneficjentów: co najmniej 150 osób.

Kadra projektowa: specjalista ds. edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz regulacji prawnych, konsultant ds. niepełnosprawności i spraw socjalnych, specjalista ds. finansów, psycholog (obsługa beneficjentów) oraz koordynator (wolontariusz).

Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenia osób prowadzących wsparcie, zakup laptopa do obsługi beneficjentów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi beneficjentów, działania promocyjne o charakterze informacyjno-rekrutacyjnym oraz na przygotowanie materiałów informacyjno – szkoleniowych dla beneficjentów.

Rekrutacja BO:

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia :

 • GRUPA I: osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka. Będą to osoby pełnoletnie, bez względu na wiek i przyczynę niepełnosprawności, potrzebujące wsparcia informacyjno – doradczego.
 • GRUPA II: najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym), w tym rodzice, dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo oraz inni członkowie rodzin sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi zamieszkujący powiaty: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka.

W obu grupach znajdą się tej grupie znajdą się: podopieczni Stowarzyszenia „Dać Szansę” i ich rodziny oraz osoby niezwiązane ze Stowarzyszeniem, ale zainteresowane wsparciem. Wsparcie projektowe będzie ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Do projektu będzie można przystąpić w całym okresie jego realizacji.

Rekrutacja będzie prowadzona  w sposób ciągły – przez cały okres realizacji zadania. Każdy beneficjent będzie mógł skorzystać z 1 lub większej liczby godzin w wsparcia – w zależności od potrzeb i stopnia skomplikowania prowadzonej sprawy.


Najważniejszym rezultatem projektu jest większa skuteczność w radzeniu sobie w życiu codziennym BO (osób niepełnosprawnych lub ich najbliższego otoczenia). Był on osiągany sukcesywnie, w okresie pięciu miesięcy i wymaga utrwalania w kolejnych latach. Działanie punktu informacyjno – doradczego w przyszłości będzie wzmacniało osiągnięte rezultaty oraz uzupełniało wiedzę BO w zakresie bieżących regulacji prawnych i wpływu sytuacji społeczno – gospodarczej na życie osób niepełnosprawnych. Umiejętność radzenia sobie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym wpłynie na ich jakość życia, szczególnie poczucie sprawstwa i spełnienia.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 • Udzielono wsparcia 175 BO -  osobom z niepełnosprawnościami i rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością.
 • Zrealizowano cykl 450 godzin wsparcia informacyjno-doradczego dla BO w Wadowicach, w tym: 175 porad specjalisty ds. edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz regulacji prawnych, 100 porad konsultanta ds. niepełnosprawności i spraw socjalnych, 80 porad specjalisty ds. finansów oraz 95 godzin konsultacji i terapii psychologa.
 • Zatrudniono: specjalistę ds. edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz regulacji prawnych, konsultanta ds. niepełnosprawności i spraw socjalnych, specjalistę ds. finansów oraz psychologa. Zakupiono materiały szkoleniowe/ biurowe.
 • Zaobserwowano większą skuteczność w radzeniu sobie w życiu codziennym u 80 % BO, w szczególności zwiększona aktywność życiowa i zaradność osobista BO.
 • Zaobserwowano zwiększony poziom wiedzy u 80 % BO i ich otoczenia dotyczącej przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnień, dostępnych dla nich usług, możliwości pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Zaobserwowano zwiększony poziom wiedzy u 60 % BO i ich otoczenia dotyczącej spraw społeczno-prawnych oraz radzenia sobie w sprawach urzędowych.
 • Zaobserwowano zwiększoną świadomość u 80 % BO i ich otoczenia na temat oferty wsparcia możliwej do pozyskania w lokalnym środowisku.
 • Zaobserwowano zwiększony poziom umiejętności u 60 % BO i ich otoczenia z zakresu gospodarowania domowym budżetem, korzystania z ulg, uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.
 • Zaobserwowano zwiększenie umiejętności u 70 % BO i ich otoczenia radzenia dobie z emocjami i rozwiązywania domowych problemów i konfliktów.
 • Zaobserwowano podwyższony poziom wiedzy u 70 % BO i ich otoczenia dotyczącej możliwości aktywizacji społecznej i zabezpieczenia przyszłości, dorosłych osób niepełnosprawnych.
 • Zaobserwowano zwiększony stopień poczucia pewności siebie i poczucia własnej wartości u 90 % BO
 • Utrwalono i rozwinięto struktury w ramach pomocy informacyjno – doradczej w Wadowicach w obszarze działania Stowarzyszenia.Rozpowszechniono ideę,  cele i rezultaty projektu na terenie Województwa Małopolskiego. Dokonano aktualizacji i ekspozycji 1 strony internetowej, zakupiono 1 emisję artykułu na  portalu informacyjnym.
PROJEKT ZAKOŃCZONY


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego