Wiesz więcej - działasz skuteczniej

Tytuł projektu: Wiesz więcej - działasz skuteczniej

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: 1 lipiec 2018 - 9 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 25370,80 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018 poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Główny cel zadania: zwiększenie skuteczności w radzeniu sobie w życiu codziennym osób niepełnosprawnych lub (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością) ich najbliższego otoczenia u co najmniej 150 beneficjentów zamieszkujących powiaty: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim. Beneficjenci projektu skorzystają z poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz uzyskają informacje na temat przysługujących im uprawnień w ramach bezpłatnej oferty punktu informacyjno – doradczego w Wadowicach w okresie lipiec – grudzień 2018.

Przewidywana liczba beneficjentów: co najmniej 150 osób.

Kadra projektowa: specjalista ds. edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz regulacji prawnych, konsultant ds. niepełnosprawności i spraw socjalnych, specjalista ds. finansów, psycholog (obsługa beneficjentów) oraz koordynator (wolontariusz).

Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenia osób prowadzących wsparcie, zakup laptopa do obsługi beneficjentów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi beneficjentów, działania promocyjne o charakterze informacyjno-rekrutacyjnym oraz na przygotowanie materiałów informacyjno – szkoleniowych dla beneficjentów.

Rekrutacja BO:

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia :

  • GRUPA I: osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka. Będą to osoby pełnoletnie, bez względu na wiek i przyczynę niepełnosprawności, potrzebujące wsparcia informacyjno – doradczego.
  • GRUPA II: najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym), w tym rodzice, dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo oraz inni członkowie rodzin sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi zamieszkujący powiaty: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka.

W obu grupach znajdą się tej grupie znajdą się: podopieczni Stowarzyszenia „Dać Szansę” i ich rodziny oraz osoby niezwiązane ze Stowarzyszeniem, ale zainteresowane wsparciem. Wsparcie projektowe będzie ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Do projektu będzie można przystąpić w całym okresie jego realizacji.

Rekrutacja będzie prowadzona  w sposób ciągły – przez cały okres realizacji zadania. Każdy beneficjent będzie mógł skorzystać z 1 lub większej liczby godzin w wsparcia – w zależności od potrzeb i stopnia skomplikowania prowadzonej sprawy.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego