Wolontariusze - to My!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: 1 sierpień 2018 - 31 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 6 000 zł

Opis projektu:

CEL GŁÓWNY: Popularyzacja i rozwój idei wolontariatu wśród młodzieży oraz integracja środowiska wolontariuszy Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej poprzez działania informacyjno- promocyjne, organizację spotkań szkoleniowych w szkołach oraz gali promującej wolontariat w 2018.

ADRESACI ZADANIA: Wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Dać Szansę” (bezpośredni udział), Wolontariusze ze szkolnych kół i centrów wolontariatu oraz potencjalni wolontariusze z Powiatu Wadowice i Oświęcim (bezpośredni udział) oraz Mieszkańcy Małopolski (odbiorcy działanie promocyjnych).

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA: Przygotowania, Działania informacyjno- promocyjne część 1, Projekt i zakup gadżetów projektowych dla młodzieży, Spotkania informacyjne w szkołach, III Wadowicka Gala Wolontariatu (spotkanie się wolontariuszy regionu, prezentacja wybranych kół/ centrów wolontariatu, nagrodzenie wyróżniających się wolontariuszy), Działania informacyjno- promocyjne część 2, Wydanie i dystrybucja kalendarza projektowego na rok 2019, Podsumowanie i ewaluacja działań.

POSUMOWANIE PROJEKTU:

Osiągnięto założone cele – zgodnie z umową. Dzięki przeprowadzeniu działań informacyjno- promocyjnych, zorganizowaniu spotkań szkoleniowych w szkołach oraz gali promującej wolontariat w 2018 przyczyniono się do popularyzacji i rozwoju idei wolontariatu wśród młodzieży oraz integracji środowiska wolontariuszy Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej, co było celem głównym projektu.

Osiągnięto cele szczegółowe. Dowartościowano, zwiększono integrację i aktywność wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu oraz z 21 szkolnych kół/ centrów wolontariatu Powiatu Wadowice i Powiatu Oświęcim w okresie sierpień – grudzień 2018. Zwiększono wiedzę na temat działalności wolontariackiej oraz świadomości na temat roli wolontariusza w środowisku lokalnym u mieszkańców Powiatu Wadowice i Powiatu Oświęcim w okresie sierpień – grudzień 2018. Propagowano pozytywny wizerunek wolontariusza oraz zwiększono świadomość na temat roli wolontariusza w środowisku lokalnym u młodzieży Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej. Zintegrowano aktywne środowiska wolontariackie ziemi wadowickiej i oświęcimskiej w połączeniu nagrodzeniem wyróżniających się wolontariuszy i podniesieniem rangi młodzieżowych kół i zrzeszeń wolontariatu w okresie sierpień – grudzień 2018.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU WOLONTARIATU W 2018 ROKU.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego