Czas zdrowo zagospodarowany

Tytuł projektu: Czas zdrowo zagospodarowany

Projekt dofinansowany przez: Gminę Spytkowice

Okres realizacji: 10 kwiecień 2019 - 15 październik 2019

Wysokość dotacji: 3 000 zł

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zorganizowanie zajęć logopedycznych i rehabilitacyjnych dla 10 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm oraz narkomania w rodzinie, wielodzietność, sieroctwo, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie), o trudnej sytuacji materialnej (bieda, złe warunki życiowe), zamieszkujących tereny Gminy Spytkowice.

Grupa docelowa: 10 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice w wieku od 0 do 21 lat. Beneficjentami projektu będą osoby pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, zagrożone wykluczeniem społecznym (pochodzące z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomani, niepełnosprawnością, wielodzietnością czy sieroctwa).

Podsumowanie projektu:

  • Objęto projektem 10 dzieci i młodzieży z tereny gminy Spytkowice, zagrożonych wykluczeniem społecznym, narażonych na wystąpienie patologii społecznych.
  • Zrealizowano 60 godzin specjalistycznych zajęć dla uczestników projektu połączonych z profilaktyką uzależnień (pokazano dzieciom i młodzieży zdrowych i wartościowych sposobów na zagospodarowanie czasu wolnego).
  • Rozwinięto integrację społeczną beneficjentów projektu uczestniczących w zajęciach w lokalnym środowisku.
  • Uświadomiono beneficjentom projektu i ich otoczeniu zagrożenia płynące z uzależnień i patologii społecznych.
  • Zapewniono właściwą, systematyczną opiekę i stymulowano beneficjentów projektu z dysfunkcjami rozwojowymi.
  • Zwiększono wiarę we własne siły i pewność siebie u beneficjentów projektu poprzez ich udział w zajęciach projektowych.
  • Ułatwiono zwiększanie samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego u beneficjentów projektu.
  • Poprawiono ogólny stan zdrowia beneficjentów projektu.
  • Maksymalne usprawniono i rozwinięto nie zaburzone funkcje psychofizyczne beneficjentów projektu.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego