Jeden cel rehabilitacji – różne formy działań

Tytuł projektu: Jeden cel rehabilitacji – różne formy działań

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: 1 sierpień 2019 - 15 grudzień 2019

Wysokość dotacji: 25216,00 zł

Opis projektu:

Stowarzyszenie „Dać Szansę” stara się przygotować swoich niepełnosprawnych podopiecznych do zwiększania aktywności w środowisku rodzinnym/domowym, szkolnym/rówieśniczym oraz sąsiedzkim/ społecznym. Wszystko to ma w dłuższej perspektywie czasu pozytywnie wpłynąć na zwiększenie ich aktywności zawodowej w dorosłym życiu. Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia jest możliwa dzięki wyrównywaniu ich szans w dostępie do różnych form rehabilitacji. Stowarzyszenie pomaga grupie docelowej poprzez organizację dla nich bezpłatnych aktywizujących zajęć i imprez, które pomagają rozwiązać problemy osób niepełnosprawnych związane z niewystarczającą samodzielnością, barierami komunikacyjnymi i lękiem przez kontaktami społecznymi.

Problemy grupy docelowej zostaną zmniejszone poprzez zorganizowanie dla niej czteromiesięcznego cyklu indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu różnych form rehabilitacji oraz imprezy aktywizująco-integracyjnej. Ze względu na stopień i charakter niepełnosprawności beneficjentów zadania wymiar wsparcia zostanie ustalony dla każdego indywidualnie, aby zapewnić systematyczną i intensywną opiekę ukierunkowaną na zaspokojenie ich potrzeb z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rekrutacja:
 • Zapraszamy do udziału w projekcie! Beneficjenci projektu muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagać wsparcia w zakresie wyrównywania szans w dostępnie do różnych form rehabilitacji.
 • Zadanie ma charakter regionalny - projekt jest adresowany do co najmniej 40 osób niepełnosprawnych, w szczególności z autyzmem, z uszkodzeniami słuchu, mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujących teren Województwa Małopolskiego (Powiat Wadowicki, Powiat Oświęcimski, Powiat Suski).

Podsumowanie projektu:

 • Objęto wsparciem 65 osób niepełnosprawnych. 
 • Zaangażowano do projektu 4 specjalistów: logopedę, pedagoga, psychologa i instruktora.Zrealizowano 140 godzin zajęć w ramach treningu usamodzielniającego na basenie.
 • Zrealizowano 80 godzin zajęć w ramach treningu komunikacyjnego z logopedą.
 • Zrealizowano 130 godzin zajęć w ramach treningu usprawniającego funkcjonowanie z pedagogiem.
 • Zrealizowano 70 godzin zajęć w ramach treningu usprawniającego funkcjonowanie z psychologiem.
 • Zrealizowano 1 piknik aktywizujący.
 • Wolontariusze przepracowali w ramach projektu 160 godzin.
 • Zakupiono pomoce i materiały do zajęć za kwotę 1317 zł.
 • Wyrównano szansę 65 beneficjentów projektu w dostępie do różnych form rehabilitacji, a co za tym idzie zwiększono ich aktywność w życiu społecznym .
 • Poprawiono samoocenę i poczucie komfortu psychicznego 61 beneficjentów projektu, a co za tym idzie zwiększono ich aktywność w życiu społecznym.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2019 r.

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego