Rok ruchu

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów

Okres realizacji: 1 luty 2019 - 31 grudzień 2019

Wysokość dotacji: 7 000 zł

Opis projektu: 

W ramach projektu zostaną zorganizowane sportowe zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne dla co najmniej 20 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów. Wybór różnych form aktywizacji ruchowo – sportowej pozwoli beneficjentom do korzystania z projektu przez cały rok, niezależnie od pogody. Zaplanowano zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne na sali rehabilitacyjnej oraz udział beneficjentów projektu w organizowanej przez Stowarzyszenie spartakiadzie.

Celem głównym projektu „Rok ruchu” jest integracja poprzez aktywizację ruchową co najmniej 20 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów w okresie luty – grudzień 2019 poprzez zapewnienie im w ramach działań Stowarzyszenia „Dać Szansę” zajęć i aktywności sportowo - rekreacyjno- rehabilitacyjnych.

Podsumowanie projektu:

Najważniejszym osiągniętym rezultatem zadania jest zwiększenie aktywności i sprawności beneficjentów projektu (20 osób). Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania podobnych działań Stowarzyszenia w kolejnych latach. Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego projektu wg indywidualnych możliwości/ stanu zdrowia każdego z beneficjentów projektu.

  • Zwiększono stopień aktywności fizycznej 20 beneficjentów projektu z Gminy Andrychów, w tym: przezwyciężono u nich negatywne reakcje na ruch i uwrażliwiono ich na ruch oraz systematycznie pobudzano osoby objęte projektem do podjęcia aktywności fizycznej.

  • Przeprowadzono 120 godzin indywidualnej terapii rehabilitacyjnej.

  • W 1 integracyjnej imprezie sportowej wzięło udział 20 osób z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów. Poprawiono stopień integracji beneficjentów projektu w środowisku rówieśniczym. Zachęcono beneficjentów projektu do rywalizacji sportowej.

  • Poprawiono/ utrzymano stan zdrowia 80 % beneficjentów projektu wg ich indywidualnych możliwości, w tym: stymulowano rozwój fizyczny osób objętych projektem, wzmocniono i usprawniono motorykę małą i dużą u osób objętych projektem.

  • Wzmocniono wiarę 80 % beneficjentów projektu we własne możliwości i poprawiono ich poczucie pewności siebie.

  • Dzięki przeprowadzeniu 1 cyklu działań informacyjnych na temat projektu upowszechniono dobroczynny wpływ aktywności na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego