SKARPETKOWO

Projekt dofinansowany przez Fundację PZU

Okres realizacji: 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku

Opis projektu:

Dwie kolorowe skarpetki, obowiązkowo nie do pary - to symbol niedopasowania społecznego, ale też genotypowego u dzieci z Zespołem Downa. W ramach projektu SKARPETKOWO chcieliśmy połączyć testowanie nowatorskich i atrakcyjnych form terapii z wykorzystaniem...SKARPETEK wraz z promowaniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zorganizujemy 725 h zajęć terapeutycznych ze specjalistami i imprezę dla 100 potrzebujących dzieci oraz sesję fotograficzną zakończoną wydaniem i dystrybucją kalendarzy. 

Cele projektu
 1. Przetestowanie pod kątem skuteczności innowacyjnych metod pracy ze 100 dziećmi niepełnosprawnych z wykorzystaniem SKARPETEK w roku 2019/2020. 
 2. Opracowanie i modelowych rozwiązań terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami do wykorzystania w okresie wieloletnim. 
 3. Zwiększenie oferty wsparcia Wnioskodawcy z zakresu działalności z zakresu interdyscyplinarnej terapii dzieci niepełnosprawnych. 
 4. Przeprowadzenie kampanii promującej idę i rezultaty projektu pt: SKARPETKI NIE DO PARY.
 5. Zwiększenie skuteczności i wzrost poziomu jakości opieki 100 niepełnosprawnych beneficjentów projektu. 
 6. Poprawa dostępu rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne do bezpłatnej innowacyjnej terapii. 
 7. Przekazanie wypracowanego modelu terapeutycznego organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 8. Przekazanie społeczności lokalnej wiedzy na temat Fundacji PZU oraz idei projektu, w tym wypracowanie pozytywnych skojarzeń z terapeutycznym potencjałem SKARPETEK:)
Rekrutacja
Zapraszamy do udziału w projekcie 100 dzieci niepełnosprawnych (podopiecznych Stowarzyszenia) zamieszkujących Powiaty: Wadowice/Oświęcim/ Sucha Beskidzka (wsie oraz małe miasta), u których rodzice lub pracujący z dziećmi terapeuci zauważyli problemy rozwojowe związane z niepełnosprawnością obejmujące: zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Bezpośrednie wsparcie informacyjno-instruktażowe uzyskają również rodziny beneficjentów projektu (rodzice, opiekunowie).

Realizowane działania/ formy wsparcia:

 1.  SKARPETKOWY TEATRZYK. Na zajęciach o charakterze artystyczno - teatralnym dzieci pod opieką pedagoga i wolontariusza będą pracowały nad wykonaniem pacynek ze skarpetek i ćwiczyły wcielanie się w różne role w ramach świetlicowego teatrzyku.
 2. SENSORYCZNE SKARPETKI. Na zajęciach z terapeutą SI dzieci  będą korzystały z nowej formy pomocy do zajęć – sensorycznych skarpetek przygotowanych ze skarpet rożnej długości oraz wypełnień z różnych materiałów.
 3. PROJEKTOWANIE SKARPETKOWE. Na zajęciach o charakterze artystyczno – manualnym dzieci pod opieką pedagoga i wolontariusza będą pracowały nad wykonaniem ozdób i przedmiotów użytkowych ze skarpetek. Zajęcia połączą elementy rękodzieła z rozwijaniem kreatywności dzieci.
 4. REHABILITACJA W SKARPETKACH. Na zajęciach z rehabilitantem dzieci będą ćwiczyły bez użycia obuwia sportowego - na ich stopach były tylko skarpetki. Wsparcie będzie dedykowane dzieciom z płaskostopiem oraz schorzeniami/ urazami stóp.
 5. SKARPETKI NIE DO PARY. Przeprowadzona zostanie kampania promująca integrację dzieci niepełnosprawnych i nagłaśniającą ich potrzeby w społeczeństwie. Zorganizowana zostanie sesja fotograficzna z dziecięcymi stopami w różnokolorowych skarpetkach w roli głównej, wydany zostanie okolicznościowy kalendarz na rok 2020 oraz opublikowany zostanie internetowy artykuł promocyjny.
 6. SKARPETA OD MIKOŁAJA. W ramach zadania zorganizowane zostanie spotkanie z Mikołajem, na którym 100 dzieci z niepełnosprawnościami otrzyma upominki wraz ze świąteczną skarpetą.

PARTNER FUNDACJA PZU

INFORMACJA O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

„Blisko ludzi i ich potrzeb” – to nasze motto. Fundacja je wspierając strategiczne dla nas obszary:

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci i młodzieży;
 • kulturę i historię – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o polskiej historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm;
 • zdrowie i pomoc społeczną – poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków;
 • bezpieczeństwo – poprzez programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz aktywizację społeczności lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie;

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu kompetencyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem Fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego