SZANSA – dobry adres VII

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2019 - 31 grudzień 2019

Wysokość dotacji: 35 000 zł

Opis projektu: 

Celem głównym projektu „SZANSA – dobry adres VII” jest objęcie co najmniej 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 24 lat, pomocą opiekuńczo-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego w okresie marzec – grudzień 2019 w ramach świetlicy SZANSA.

Zakres rzeczowy zadania: organizacja czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach w postaci: indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, treningu umiejętności społecznych oraz okolicznościowych imprez wspierających wychowanków świetlicy wraz z rodzinami. W programie pracy świetlicy w roku 2019 uwzględnione zostaną: promocja zdrowego odżywiania, tematyka niemarnowania jedzenia, zajęcia kulturalne, tematyka lokalnego patriotyzmu i aktywności obywatelskiej.

Miejsce: os. XX -lecia 19/1, Wadowice (zajęcia świetlicowe), Wadowickie Centrum Kultury (rodzinne mikołajki), KARPIK Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy (rodzinny piknik ze spartakiadą), Miasto Wadowice oraz wybrane miejscowości Powiatu Wadowice (trening umiejętności społecznych).

PODSUMOWANIE PROJEKTU - etap 1

W ramach pierwszego okresu sprawozdawczego projektu „SZANSA – dobry adres VII” objęto pomocą opiekuńczo-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego 51 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 24 lat, co było celem głównym projektu. Działania były prowadzone w okresie 15 luty - 31 sierpień 2019 w ramach świetlicy SZANSA. Zorganizowano czas wolny dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach w postaci: indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, treningu umiejętności społecznych oraz okolicznościowej imprezy wspierającej wychowanków świetlicy wraz z rodzinami (rodzinny piknik). W programie pracy świetlicy w pierwszym okresie sprawozdawczym uwzględnione były: promocja zdrowego odżywiania, tematyka niemarnowania jedzenia, zajęcia kulturalne, tematyka lokalnego patriotyzmu i aktywności obywatelskiej.

PODSUMOWANIE PROJEKTU - etap 2

W ramach drugiego okresu sprawozdawczego projektu „SZANSA – dobry adres VII” objęto pomocą opiekuńczo-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 24 lat, co było celem głównym projektu. Działania były prowadzone w okresie 1 wrzesień - 31 grudzień 2019 w ramach świetlicy SZANSA. Zorganizowano czas wolny dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach w postaci: indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, treningu umiejętności społecznych oraz okolicznościowej imprezy wspierającej wychowanków świetlicy wraz z rodzinami (rodzinne mikołajki). W programie pracy świetlicy w roku 2019 uwzględnione były: promocja zdrowego odżywiania, tematyka niemarnowania jedzenia, zajęcia kulturalne, tematyka lokalnego patriotyzmu i aktywności obywatelskiej.

PODSUMOWANIE PROJEKTU - całoroczne

Najważniejszym rezultatem projektu było zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi w roku 2019.

Osiągnięto rezultaty i przewidywane produkty:

  • zagospodarowano czas wolny 53 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice;
  • zapewniono specjalistyczną opiekę dla 53 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;
  • zaangażowano do projektu: 2 kierowników świetlicy, 3 pedagogów, zrealizowano 320 h indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych;
  • zwiększono stopień integracji dzieci z niepełnosprawnością objętych projektem w środowisku rodziny i rówieśników dzięki organizacji 2 rodzinnych imprez (piknik, mikołajki);
  • zwiększono zaangażowanie wolontariuszy w pracę świetlicy dzięki zaangażowaniu 5 osób;
  • stymulowano rozwój psycho - społeczny wychowanków świetlicy objętych projektem, poprawiono samodzielność beneficjentów zadania (wychowanków świetlicy), poprawiono stan zdrowia/ lub rozwój społeczny poszczególnych beneficjentów projektu;
  • zwiększono ofertę świetlicową o tematykę: promocji zdrowego odżywiania, niemarnowania jedzenia, kultury lokalnej, lokalnego patriotyzmu i aktywności obywatelskiej dzięki uwzględnieniu nowych treści w tematyce zajęć.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego