Wadowicka rehabilitacja

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2019 – 31 grudzień 2019

Wysokość dotacji: 7 000 zł

Opis projektu: 

Celem głównym projektu „Wadowicka rehabilitacja” jest integracja poprzez rehabilitację i aktywizację ruchową osób niepełnosprawnych i osób starszych z terenu Gminy Wadowice w okresie marzec – grudzień 2019 poprzez zapewnienie im w ramach działań Stowarzyszenia „Dać Szansę” zajęć i aktywności sportowo – rehabilitacyjnych.

Zakres rzeczowy zadania. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia sportowe i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wadowice. Wybór różnych form aktywizacji ruchowo – sportowej pozwoli beneficjentom do korzystania z projektu przez cały rok, niezależnie od pogody. Zaplanowano: zajęcia z nauki i doskonalenia pływania oraz zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne na sali rehabilitacyjnej. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najważniejszym rezultatem zadania jest zwiększenie sprawności i stopnia integracji w społeczeństwie beneficjentów projektu (25 osób). Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania podobnych działań Stowarzyszenia w kolejnych latach. Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego projektu wg indywidualnych możliwości/ stanu zdrowia każdego z beneficjentów projektu.

  • Zwiększono stopień aktywności fizycznej 25 beneficjentów projektu z Gminy Wadowice, w tym: przezwyciężano negatywne reakcje na ruch i uwrażliwiano na ruch osoby objęte projektem oraz systematyczne pobudzano osoby objęte projektem do podjęcia aktywności fizycznej. Przeprowadzono 70 godzin indywidualnej terapii rehabilitacyjnej i 70 godzin zajęć na basenie.
  • Poprawiono/ utrzymano stan zdrowia 80 % beneficjentów projektu wg ich indywidualnych możliwości, w tym: stymulowano rozwój fizyczny osób objętych projektem, wzmocniono i usprawniono motorykę małą i dużą u osób objętych projektem.
  • Wzmocniono wiarę 80 % beneficjentów projektu we własne możliwości. Upowszechniono dobroczynny wpływ aktywności na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych i osób starszych.
  • Przeprowadzono 1 cykl działań informacyjnych na temat projektu.


PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego