Zakup wyposażenia i utworzenie punktu szkoleniowego tenisa stołowego dla osób niepełnoprawnych w Wadowicach

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: 15 wrzesień 2019 - 30 listopad 2019

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu:

W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia i otwarcie punktu szkoleniowego tenisa stołowego dla osób niepełnoprawnych w Wadowicach.

Problem/ potrzeba: Młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym, których pasją jest tenis stołowy, brakuje (w obszarze działania wnioskodawcy) możliwości nauki i doskonalenia umiejętności sportowych w tym zakresie. Działające kluby i sekcje sportowe są dedykowane młodzieży pełnosprawnej i nie mają możliwości indywidualnego podejścia i zaplanowania treningów sportowych dla zawodników o specjalnych potrzebach zdrowotnych. Stowarzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach chciałoby wypełnić tą lukę i otworzyć profesjonalny punkt szkoleniowy tenisa stołowego dla osób niepełnoprawnych.

Korzyści:

 1. Oferta punktu szkoleniowego będzie dostępna dla co najmniej 100 młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatów: Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka.
 2. Zakupiony w ramach grantu sprzęt posłuży osobom niepełnosprawnym w okresie wieloletnim.
 3. Korzystający z zakupionego sprzętu będą mogli podjąć rehabilitację poprzez nadzorowaną działalność sportową oraz przygotować się do dedykowanym osobom niepełnosprawnych imprez i zawodów sportowych.
 4. Korzystający z zakupionego sprzętu będą mogli czynnie zagospodarować czas wolny, co ma istotne znaczenie szczególnie dla osób niepełnosprawnych, które zakończyły edukację,  nie są czynne zawodowo i mają problem z integracją społeczną.
 5. Stowarzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach dysponuje kadrą specjalistów, którzy posiadają uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym instruktorami sportowymi – zapewnią oni opiekę terapeutyczno-sportową użytkowników punktu szkoleniowego.
ZAPRASZAMY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (MŁODZIEŻ ORAZ OSOBY DOROSŁE)
DO SKORZYSTANIA Z PUNKTU.

REGULAMIN  KORZYSTANIA z punktu szkoleniowego tenisa stołowego dla osób niepełnoprawnych w Wadowicach

 1. Punkt tenisowy przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sekcji tenisa stołowego oraz  gry rekreacyjnej osób z niepełnosprawnościami.
 2. Opiekę nad punktem podczas zajęć powierza się trenerom oraz instruktorom prowadzącym zajęcia.
 3. Na sali szkoleniowej mogą znajdować się osoby ćwiczące tylko pod opieką trenera - instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. Opuszczenie punktu w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą opiekuna.
 5. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia trenera lub instruktora. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać opiekunowi.
 6. Zabrania się przesuwania sprzętu po podłodze. Sprzęt sportowy należy przenosić.
 7. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego odpowiedzialność finansową ponosi sprawca.
 8. Wstęp do punktu odbywa się tylko w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym. Zabrania się wchodzenia na salę w obuwiu całodziennym.
 9. Korzystający z sali gimnastycznej przygotowują się do zajęć w szatni, pozostawiając ubranie i obuwie w należytym porządku. Przebieranie w pomieszczeniach treningowych jest zabronione.
 10. Zabrania się wchodzenia do punktu treningowego z biżuterią, gumą do żucia itp.
 11. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności.
 12. Korzystający z punktu zobowiązani są: dbać o porządek w punkcie treningowym, nie niszczyć sprzętu i urządzeń, bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora – trenera, dbać o porządek w szatni oraz pomieszczeniach towarzyszących.
 13. W punkcie treningowym obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz napojów (wyj. czysta woda gazowana lub niegazowana, napoje izotoniczne- butelki plastikowe!).
 14. Każdy wypadek należy zgłosić trenerowi - instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

PODSUMOWANIE PROJEKTU - OSIĄGNIĘTE REZULTATY
 • Zakupiono zestaw sprzętu sportowego do punktu szkoleniowego tenisa stołowego dla osób niepełnoprawnych w Wadowicach (1 zakupiony i dostarczony zestaw) – opisano fakturę, wykonano fotografie.
 • Otwarto punkt szkoleniowy tenisa stołowego dla osób niepełnoprawnych w Wadowicach (rezultat trwały, utrwalany w procesie wieloletnim) – opracowano regulamin punktu, wykonano fotografie.
 • Upowszechniono informację o otwarciu punktu szkoleniowego tenisa stołowego dla osób niepełnoprawnych w Wadowicach (1 przeprowadzona akcja promocyjną) – wydrukowano informacje promocyjne zamieszczone w internecie.
 
PROJEKT ZAKOŃCZONY
 
 
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego