Poradzę sobie wszędzie! - świetlicowy trening umiejętności społecznych

Projekt dofinansowany przez: Wojewodę Małopolskiego

Okres realizacji: 1 kwiecień 2020 – 31 październik 2020

Wysokość dotacji: 10 000 zł

Opis projektu: 

Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadanie zostanie zrealizowane przez Świetlicę „SZANSA” prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach.

Zaplanowane działania umożliwią poprawę funkcjonowania społecznego 30 niepełnosprawnych wychowanków Świetlicy  Terapeutyczno – Integracyjnej „SZANSA” z terenu Województwa Małopolskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez organizację w roku 2020 cyklu zajęć i aktywności usamodzielniających kształtujących u beneficjentów umiejętności społeczne.  

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne w wieku 2 – 24 lat – podopieczni Stowarzyszenia „Dać Szansę” (wychowankowie świetlicy), którzy ze względu na sytuację materialną/ rodzinną oraz stan zdrowia wymagają wsparcia z zakresu pomocy społecznej.

Świetlica Terapeutyczno – Integracyjna „SZANSA” gwarantuje podopiecznym specjalistyczną pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczną i jest odpowiedzią na potrzeby: zdrowotne, edukacyjne i społeczne. W ramach projektu wychowawcy świetlicy poprowadzą zajęcia, które są odpowiedzią na potrzeby wychowanków – będą to: miejski Trening Umiejętności Społecznej, kulinarne zajęcia usamodzielniające oraz świetlicowe wycieczki usamodzielniające. Z

Zaplanowane wsparcie odpowiada zakresowi programu zajęć z Regulaminu Świetlicy do którego należy między innymi: wspomaganie rozwoju psychofizycznego i efektywności uczenia się wychowanków, prowadzenie zajęć terapeutycznych, prowadzenie działań z zakresu integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie negatywnym skutkom niepełnosprawności w aspekcie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego, uczenie samodzielności w życiu oraz organizowanie pomocy socjalnej – dożywianie.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego