SKARPETKOWO

Projekt dofinansowany przez Fundację PZU

Okres realizacji: 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku

Opis projektu:

Dwie kolorowe skarpetki, obowiązkowo nie do pary - to symbol niedopasowania społecznego, ale też genotypowego u dzieci z Zespołem Downa. W ramach projektu SKARPETKOWO chcieliśmy połączyć testowanie nowatorskich i atrakcyjnych form terapii z wykorzystaniem...SKARPETEK wraz z promowaniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zorganizujemy 725 h zajęć terapeutycznych ze specjalistami i imprezę dla 100 potrzebujących dzieci oraz sesję fotograficzną zakończoną wydaniem i dystrybucją kalendarzy. 

Cele projektu
 1. Przetestowanie pod kątem skuteczności innowacyjnych metod pracy ze 100 dziećmi niepełnosprawnych z wykorzystaniem SKARPETEK w roku 2019/2020. 
 2. Opracowanie i modelowych rozwiązań terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami do wykorzystania w okresie wieloletnim. 
 3. Zwiększenie oferty wsparcia Wnioskodawcy z zakresu działalności z zakresu interdyscyplinarnej terapii dzieci niepełnosprawnych. 
 4. Przeprowadzenie kampanii promującej idę i rezultaty projektu pt: SKARPETKI NIE DO PARY.
 5. Zwiększenie skuteczności i wzrost poziomu jakości opieki 100 niepełnosprawnych beneficjentów projektu. 
 6. Poprawa dostępu rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne do bezpłatnej innowacyjnej terapii. 
 7. Przekazanie wypracowanego modelu terapeutycznego organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 8. Przekazanie społeczności lokalnej wiedzy na temat Fundacji PZU oraz idei projektu, w tym wypracowanie pozytywnych skojarzeń z terapeutycznym potencjałem SKARPETEK:)

Realizowane działania/ formy wsparcia:

 1.  SKARPETKOWY TEATRZYK. Na zajęciach o charakterze artystyczno - teatralnym dzieci pod opieką pedagoga i wolontariusza będą pracowały nad wykonaniem pacynek ze skarpetek i ćwiczyły wcielanie się w różne role w ramach świetlicowego teatrzyku.
 2. SENSORYCZNE SKARPETKI. Na zajęciach z terapeutą SI dzieci  będą korzystały z nowej formy pomocy do zajęć – sensorycznych skarpetek przygotowanych ze skarpet rożnej długości oraz wypełnień z różnych materiałów.
 3. PROJEKTOWANIE SKARPETKOWE. Na zajęciach o charakterze artystyczno – manualnym dzieci pod opieką pedagoga i wolontariusza będą pracowały nad wykonaniem ozdób i przedmiotów użytkowych ze skarpetek. Zajęcia połączą elementy rękodzieła z rozwijaniem kreatywności dzieci.
 4. REHABILITACJA W SKARPETKACH. Na zajęciach z rehabilitantem dzieci będą ćwiczyły bez użycia obuwia sportowego - na ich stopach były tylko skarpetki. Wsparcie będzie dedykowane dzieciom z płaskostopiem oraz schorzeniami/ urazami stóp.
 5. SKARPETKI NIE DO PARY. Przeprowadzona zostanie kampania promująca integrację dzieci niepełnosprawnych i nagłaśniającą ich potrzeby w społeczeństwie. Zorganizowana zostanie sesja fotograficzna z dziecięcymi stopami w różnokolorowych skarpetkach w roli głównej, wydany zostanie okolicznościowy kalendarz na rok 2020 oraz opublikowany zostanie internetowy artykuł promocyjny.
 6. SKARPETA OD MIKOŁAJA. W ramach zadania zorganizowane zostanie spotkanie z Mikołajem, na którym 100 dzieci z niepełnosprawnościami otrzyma upominki wraz ze świąteczną skarpetą.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 1. W ramach testu zrealizowano nowatorskie zajęcia terapeutyczne (725 h wsparcia) i 1 impreza dla dzieci niepełnosprawnych). Udało się przetestować zajęcia: SKARPETKOWY TEATRZYK, SENSORYCZNE SKARPETKI, PROJEKTOWANIE SKARPETKOWE oraz REHABILITACJA W SKARPETKACH. Terapeuci pracowali przez 6 miesięcy ze 100 dziećmi w różnym wieku i z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co pozwoliło przetestować nowe formy wsparcia pod różnym kątem i sprawdzić ich skuteczność, atrakcyjność oraz dobrać najlepsze grupy docelowych poszczególnych zajęć. 
 2. Dzięki realizacji projektu opracowano modelowe rozwiązania terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami do wykorzystania w okresie wieloletnim. Wartością dodaną są pomoce powstałe w ramach projektu: kukiełki i pacynki ze skarpetek oraz sensoryczne skarpetki, które są gotowymi narzędziami do dalszej pracy z dziećmi. Efekty pracy specjalistów zaangażowanych do projektu zostały rozpowszechnione wśród pozostałej kadry Stowarzyszenia. 
 3. Oferta wsparcia wnioskodawcy z zakresu działalności z zakresu interdyscyplinarnej terapii dzieci niepełnosprawnych zwiększyła się o wypracowane modelowe rozwiązanie terapeutyczne (zajęcia z wykorzystaniem skarpetek). Rezultaty będą utrwalane w kolejnych latach, dzięki kontynuowaniu rozpoczętych w ramach projektu działań. Nowe formy wsparcia dzieci zostały zaproponowane do wykorzystania również w placówkach prowadzonych przez Wnioskodawcę: ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, punkcie przedszkolnym i poradni psychologiczno-pedagogicznej z rozszerzaniem na dzieci pełnosprawne oraz zaoferowane pozostałym podopiecznych stowarzyszenia. 
 4. Przeprowadzono kampanię promującą idę i rezultaty projektu pt: SKARPETKI NIE DO PARY, na która złożyły się: sesja fotograficzna "SKARPETKI NIE DO PARY" zakończona wydaniem okolicznościowego kalendarza oraz publikacja internetowego artykułu.  Na stronie www.dacszanse.pl zamieszczone galerię zdjęć z sesji fotograficznej. 
 5. Poprawiono standardy w zakresie interdyscyplinarnej opieki dla dzieci niepełnosprawnych w obszarze działania Wnioskodawcy. Objęto wsparciem 100 dzieci, u których poprawiono stopień sprawności, samodzielności i uspołecznienia dzieci objętych projektem (wg indywidualnych możliwości). 
 6. Wsparcie udzielano dzieciom w ramach projektu było dla ich rodzin bezpłatne, dodatkowo rodzice beneficjentów mieli możliwość otrzymania wsparcia informacyjno-instruktażowego dla rodzin dzieci objętych programem. Dłuższy, 6 miesięczny czas realizacji zadania znacząco poprawił dostęp rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne do bezpłatnej innowacyjnej terapii. 
 7. Przeprowadzono 1 mailing informacyjny (wysłano dokument z opracowanymi dobrymi praktykami oraz odnośnikiem do kontaktu z realizatorem zadania) do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych - stworzono płaszczyznę porozumienia/ wymiany informacji. 
 8. Przeprowadzono 1 akcję promocyjno-informacyjną z wykorzystaniem strony internetowej, Facebooka, lokalnych mediów i portali. Zwiększono poziom wiedzy społeczności lokalnej na temat projektu z podkreśleniem możliwości wykorzystania SKARPETEK w niekonwencjonalnej terapii. Zwiększono poziom wiedzy społeczności lokalnej na temat celów i działalności Fundacji PZU. Wzmocniono współpracę Stowarzyszenia z Fundacją PZU.
Chcieliśmy, poprzez realizację projektu SKARPETKOWO, przyczynić się do zwiększenia wiedzy społeczności lokalnej na temat potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz zmniejszyć lęk przed bliższym kontaktem z nimi. Połączenie wesołej, barwnej "skarpetkowej" tematyki z poważnymi działaniami (testowanie nowych form terapeutycznych) pozwoliło na nagłośnienie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Pozytywne teksty, kolorowe zdjęcia i kalendarze, lajki na facebooku... - to wszystko pozwoliło nieco "oswoić" tematykę niepełnosprawności w naszym regionie i zmniejszyć problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych, a równocześnie poprawić jakość naszej opieki nad nimi.">

PROJEKT ZAKOŃCZONY


PARTNER FUNDACJA PZU

INFORMACJA O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

„Blisko ludzi i ich potrzeb” – to nasze motto. Fundacja je wspierając strategiczne dla nas obszary:

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci i młodzieży;
 • kulturę i historię – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o polskiej historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm;
 • zdrowie i pomoc społeczną – poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków;
 • bezpieczeństwo – poprzez programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz aktywizację społeczności lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie;

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu kompetencyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem Fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego