Czas wolny – czas aktywny 2

Projekt „Czas wolny – czas aktywny 2” jest dofinansowany przez Gminę Spytkowice  w ramach zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy.

 

Głównym celem projektu jest zorganizowanie zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla 8 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm oraz narkomania w rodzinie, wielodzietność, sieroctwo, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie), o trudnej sytuacji materialnej (złe warunki życiowe), zamieszkujących tereny Gminy Spytkowice. Oferta wsparcia projektowego będzie dla jego odbiorców alternatywą dla alkoholu i innych używek oraz pobudzi ich bezpośrednią aktywność.

 

Termin realizacji zadania publicznego:   01.08.2023 – 31.12.2023 r.

Posumowanie projektu:

  • objęto projektem 8 dzieci i młodzieży z tereny gminy Spytkowice, zagrożonych wykluczeniem społecznym, narażonych na wystąpienie patologii społecznych;
  • zrealizowano 40 godzin specjalistycznych zajęć dla uczestników projektu połączonych z profilaktyką uzależnień;
  • zakupiono 1 zestaw sprzętu rehabilitacyjno-sportowego do wykorzystywania w ramach organizacji aktywnego czasu wolnego dla uczestników projektu;
  • nastąpił rozwój integracji społecznej beneficjentów projektu uczestniczących w zajęciach, lokalnym środowisku;
  • uświadomiono beneficjentom projektu i ich otoczeniu zagrożenia płynące z uzależnień i patologii społecznych;
  • zapewniono właściwą, systematyczną opiekę i stymulowano beneficjentów projektu z dysfunkcjami rozwojowymi;
  • zwiększono wiarę we własne siły i pewność siebie u beneficjentów projektu poprzez udział w zajęciach w ramach projektu;
  • umożliwiono osiągnięcie samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego u beneficjentów projektu.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt jest dofinansowany przez Gminę Spytkowice

Tagi:

aktywność,Dać Szansę

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar