Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach rozpoczął swoją działalność 1 września 2017 r. Organem prowadzącym nowo powstały Ośrodek jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 531-403-805. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach, ul. Kochanowskiego, 34-100 Wadowice

Ośrodek jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Umożliwia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Głównym celem oddziaływań edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczych jest umożliwienie wychowankom ośrodka osiągnięcia pełni rozwoju, maksymalnej samodzielności na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu społecznym.

Oprócz zajęć grupowych wychowankowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych – muzykoterapii, dogoterapii, terapii logopedycznej, psychologicznej, rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej (SI). Dodatkowo korzystają z zajęć organizowanych przez organ prowadzący, Stowarzyszenie „Dać Szansę”.

Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach, pod kierunkiem wyspecjalizowanych nauczycieli, w tym oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej (SI), terapeutów zajęciowych oraz rehabilitantów.

Ośrodek posiada bogatą bazę pomocy dydaktycznych i profesjonalny sprzęt w salach dydaktycznych i sali rehabilitacyjnej. Ośrodek jest też wsparciem dla rodziców i opiekunów swoich wychowanków, pełni wieloaspektową opiekę poprzez umożliwianie im korzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych i grup wsparcia.

W naszym Ośrodku organizowane są również okolicznościowe imprezy i wycieczki. Zarząd Stowarzyszenia „Dać Szansę”, Dyrekcja oraz Personel Ośrodka zaprasza do trwających cały rok zapisów.

Accessibility Toolbar