Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” – rok szkolny 2022/2023

Stowarzyszenie „Dać Szansę”  jako organ prowadzący Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (adresat programu) realizuje pilotażowy programu „Rehabilitacja 25 plus”. Projekt jest finansowany ze środków PFRON. W roku szkolnym 2022/2023 w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” skorzysta sześciu beneficjentów.

W ramach programu prowadzona będzie:

1) Terapia poprzez zajęcia usprawniające fizyczne i intelektualnie

2) Terapia poprzez stymulowanie do samodzielności         

 

Program adresowany jest do niezatrudnionych osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), otrzymają oni możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

 

Założenia programu:

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywane są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej.  Istotnym elementem systemu wsparcia ww. osób są działania realizowane dla nich przez ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze (ORW), szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP), a także inne placówki edukacyjne działające na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym,  a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej. Program adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a jego beneficjentami są absolwenci tych placówek. Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu PFRON  opracuje i wdroży systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których jest mowa powyżej.

Tagi:

Dać Szansę,rehabilitacja,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar