01.04.2024 r. rozpoczął się III etap projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Samodzielność – sukces możliwy do osiągnięcia” w ramach konkursu nr 1/2021  pn. „Sięgamy po sukces” ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Projekt obejmuje 3 okresy realizacji, łącznie

od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku.

Obecnie realizowany jest III etap projektu  (01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.)

 

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa funkcjonowania w społeczeństwie 300 osób z niepełnosprawnościami w wieku 0- 35 lat z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i chrzanowskiego w woj. małopolskim.

 

 

WSPARCIE DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU:

 

1) Terapia zajęciowa grupowa

Celem terapii zajęciowej jest poprawa umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwój zainteresowań i pasji, udoskonalenie umiejętności interpersonalnych.

 

 

2) Terapia ruchowa

Celem terapii ruchowej jest poprawa stanu fizycznego (usprawnienie manualne i koordynacyjne, ruchomości stawów, poprawa równowagi i koordynacji ruchowej, utrzymanie prawidłowej sylwetki) w zakresie potrzebnym do prawidłowego, jak najskuteczniejszego, uczestnictwa w  pozostałych formach wsparcia o charakterze społecznym.

 

3) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Celem zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, znajomości zasad społecznych oraz ukształtowanie dobrych nawyków (dbanie o wygląd zewnętrzny, utrzymanie higieny osobistej oraz higieny otoczenia), co będzie skutkować poprawą funkcjonowania w społeczeństwie.

 

4) Zajęcia na basenie

Celem zajęć na basenie jest zdobycie umiejętności pływania, co będzie miało przełożenie na zwiększenie poczucia własnej wartości i zwiększenie motywacji w dążeniu do samodzielności i aktywności w życiu społecznym.

 

5) Zooterapia (hipoterapia, dogoterapia)

Celem zooterapii  jest zwiększenie zdolności do koncentracji uwagi (tj. do słuchania i koncentrowania się na wykonywanym zadaniu), zwiększenie poczucia własnej wartości, ograniczenie poczucia osamotnienia.

 

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar