Od 01.04.2023 r. Stowarzyszenie „Dać Szansę” realizuje projekt dofinansowany przez PFRON pn. „Rehabilitacja społeczna podopiecznych NORW” w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem” ”, na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt polega na realizacji rehabilitacji społecznej podopiecznych Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wadowicach (w skrócie: NORW) prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dać Szansę”, poprzez różnorodne działania mające na celu podniesienie poziomu ich funkcjonowania w społeczeństwie. Zadania realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na rozwijanie samodzielności osób z niepełnosprawnościami (szczególnie w zakresie samoobsługi i współdziałania z innymi), zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, podniesienie samooceny i poczucia swojej wartości, aktywizację i motywowanie do podejmowania różnorakich działań.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są podopieczni NORW.

W ramach projektu w okresie realizacji projektu tj. 01.04.2023 r. – 31.03.2026 r.

(PROJEKT TRZYLETNI) będą prowadzone zajęcia:

  • Rozwijanie optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego – zajęcia indywidualne
  • Terapia ruchem – zajęcia indywidualne
  • Nauka komunikowania się i nawiązywania kontaktów z otoczeniem- zajęcia indywidualne
  • Nauka umiejętności współżycia w grupie – zajęcia grupowe.

 


Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar