Samodzielność – sukces możliwy do osiągnięcia

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach od 01.04.2022 r. rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego przez PFRON pn. „Samodzielność – sukces możliwy do osiągnięcia” w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa funkcjonowania w społeczeństwie 290 osób z niepełnosprawnościami w wieku 0- 35 lat z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i chrzanowskiego w woj. małopolskim.

Łączna kwota dofinansowania PFRON projektu  pn. „Samodzielność – sukces możliwy do osiągnięcia” za okres 01.04.2022 r – 31.03.2023 r. – 1.503.344,00 zł

Projekt obejmuje 3 okresy realizacji,

łącznie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku.

WSPARCIE DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU:  

1) Terapia zajęciowa grupowa

Celem terapii zajęciowej będzie poprawa umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwój zainteresowań i pasji, udoskonalenie umiejętności interpersonalnych.

2) Terapia ruchowa

Celem terapii ruchowej będzie poprawa stanu fizycznego (usprawnienie manualne  koordynacyjne, ruchomości stawów, poprawa równowagi i koordynacji ruchowej, utrzymanie prawidłowej sylwetki) w zakresie potrzebnym do prawidłowego, jak najskuteczniejszego, uczestnictwa w pozostałych formach wsparcia o charakterze społecznym.

3) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Celem zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, znajomości zasad społecznych oraz ukształtowanie dobrych nawyków (dbanie o wygląd zewnętrzny, utrzymanie higieny osobistej oraz higieny otoczenia), co będzie skutkować poprawą funkcjonowania w społeczeństwie.

4) Zajęcia na basenie

Celem zajęć na basenie będzie zdobycie umiejętności pływania, co będzie miało przełożenie na zwiększenie poczucia własnej wartości i zwiększenie motywacji w dążeniu do samodzielności i aktywności w życiu społecznym.

5) Zooterapia (hipoterapia, alpakoterapia, dogoterapia)

Celem zooterapii będzie zwiększenie zdolności do koncentracji uwagi (tj. do słuchania i koncentrowania się na wykonywanym zadaniu), zwiększenie poczucia własnej wartości, ograniczenie poczucia osamotnienia.

Konkurs: PFRON – „Sięgamy po sukces”
Tytuł projektu: „Samodzielność – sukces możliwy do osiągnięcia”

Tagi:

Dać Szansę,rehabilitacja,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar